Európske zdroje pomohli skvalitniť prácu analytickej jednotky NS SR


Dátum: 27.01.2022

Obrázok k aktualite Európske zdroje pomohli skvalitniť prácu analytickej jednotky NS SR
Výrazné posilnenie analytickej jednotky Najvyššieho súdu, zefektívnenie procesov na základe auditu či zvýšenie transparentnosti činnosti pravidelnou a otvorenou komunikáciou. Toto sú hlavné výsledky projektu "Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1", ktorým sa súdu podarilo s pomocou európskych zdrojov cez operačný program Efektívna verejná správa ešte viac priblížiť k odbornej i laickej verejnosti. Z pôvodnej schválenej sumy 2,4 milióna eur vyčerpal Najvyšší súd ako prijímateľ prostriedkov takmer 93 percent.

Projekt pozostával z troch hlavných aktivít. V rámci každej z nich sa podarilo počas jeho realizácie dosiahnuť to, čo si Kancelária Najvyššieho súdu v úvode zaumienila.

V prvej aktivite sa výrazne posilnila analytická jednotka súdu – Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ODAK), a to o 12 analytikov. Oddelenie počas trvania projektu, a teda počas 48 mesiacov, vytvorilo viac ako 250 rešerší a neustále poskytuje odbornú podporu sudcom Najvyššieho súdu a ich asistentom. Okrem toho prekladá potrebnú judikatúru, čím oboznamuje sudcov a ich asistentov s aktuálnou rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ. ODAK zabezpečuje zjednotenie rozhodovacej činnosti a tým pádom aj predvídateľnosť rozhodovania, s čím súvisí aj súdivosť, ktorá je na Slovensku vysoká. Jeho práca má však zásadný vplyv aj na dĺžku konania a pomáha pri výkone súdnictva. Tvorbou rešerší a prekladom judikatúry odbúrava činnosti, ktoré kedysi museli zabezpečovať sudcovia alebo ich asistenti, čo možno považovať za nesmierne veľkú pridanú hodnotu.

Okrem toho sa vypracovala Metodika pracovných činností ODAK, ktorá do detailov popisuje pracovné postupy analytika. Ten je totiž základným prvkom celého oddelenia, a tak musia byť jeho pracovné postupy detailne zadefinované. Kancelária Najvyššieho súdu tiež z európskych zdrojov obstarala systém IS DMS, ktorý je základným podporným nástrojom analytikov a pomáha im spravovať všetky elektronické dokumenty – evidujú sa v ňom a spracúvajú rozhodnutia súdu, no tiež tvoria rešerše a právne analýzy.

Dôležitou súčasťou projektu bolo tiež vyriešiť procesy v kancelárii a s pomocou externého auditu ich zefektívniť a vylepšiť. Dodávateľ zmapoval vtedajší stav procesov a činností a navrhol odporúčania na zlepšenie. Bolo popísaných 9 procesných oblastí, v rámci ktorých sa identifikovalo 82 odporúčaní na zlepšenie. Na základe auditu bol následne vypracovaný Akčný plán opatrení na zlepšenie, s pomocou ktorého kancelária postupne zefektívňuje všetky svoje procesy. Obsahuje 43 opatrení a 83 konkrétnych úloh. Medzi kľúčové patrí napríklad podpora automatizácie procesov, eliminácia duplicitného zadávania údajov či vytvorenie systému merania a vyhodnocovania procesov. Akčný plán sa bude pravidelne aktualizovať a vždy sa vypracuje aj správa z hodnotenia za konkrétny kalendárny rok.

Kancelária Najvyššieho súdu si dala v projekte za cieľ takisto neustále zvyšovať transparentnosť aktivít a činností smerom navonok. Súd pravidelne informuje laickú aj odbornú verejnosť o svojich aktivitách a tiež, najmä, o rozhodovacej činnosti, a to nielen textovo, ale aj vo forme videí, ktoré sú zverejnené na jeho webe. Publikuje takisto informácie o hospodárení súdu či o medzinárodnej spolupráci. Verejnosť informuje aj o výstupoch analytickej jednotky ODAK, a to prostredníctvom pravidelne vydávanej publikácie Bulletin ODAK, pre ľudí je k dispozícii aj časopis o činnosti súdu s názvom DE IURE. Všetky tieto informácie sú pravidelne zverejňované na stránke www.nsud.sk, kde sa k nim dá jednoducho dostať.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu