Európska komisia

logo_en

Európska komisia zastupuje záujmy Únie ako celku, je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá predkladá právne predpisy na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Riadi politiky EÚ a vyčleňuje finančné prostriedky, presadzuje právne predpisy EÚ a zastupuje EÚ na medzinárodnej scéne.
 
Na čele Komisie stojí predseda, ktorý bol navrhnutý Európskou radou a zvolený Európskym parlamentom. Následne zvolený predseda Komisie vyberie na základe návrhov členských štátov 27 ďalších členov Komisie. Zvolený predseda Komisie a Rada sa dohodnú na konečnom zozname dezignovaných komisárov. Komisiu ako celok schvaľuje Európsky parlament. Celkový tím komisárov predstavuje 28 členov (jeden z každej krajiny EÚ). Funkčné obdobie jednotlivých komisárov je 5 rokov.

Táto inštitúcia je organizačne rozdelená na niekoľko útvarov a služieb. Útvary sú známe ako generálne riaditeľstvá. Jednotlivé generálne riaditeľstvá sú uvedené podľa oblasti politiky, ktorú majú na starosti. Služby Komisie môžu byť poverené všeobecnými administratívnymi úlohami alebo plnia osobitné funkcie napríklad v oblasti boja proti korupcii alebo štatistík.


Kontakty
European Commission
Wetstraat 200
1049 Brussel
Belgique

Telefón +32 229-91111

Webové sídlo www.ec.europa.eu
 
 
 
 

Skočiť na hlavné menu