Európska komisia schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva


Dátum: 16.07.2015

 Európska komisia  schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva. V rámci OP Rybné hospodárstvo sú Slovensku pridelené prostriedky vo výške 15 785 000 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).
Cieľom tohto OP je dosiahnuť národné priority stanovené v stratégii Európa 2020. Týka sa aj všeobecnej reformy Spoločnej rybárskej politiky a je plne v súlade s prioritami stanovenými v Nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF).
Priority OP Rybné hospodárstvo:
·         60% celkovej alokácie sa zameria na podporu investíciído akvakultúry, čím sa zlepší  konkurencieschopnosť a životaschopnosť podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry. Prostredníctvom tejto priority ENRF investuje do modernizácie a diverzifikácie produkciea zároveň podporí postupy, ktoré sú udržateľnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.
·         9%prostriedkov je určených na podporu implementácie Spoločnej rybárskej politiky pomocou správneho zberu a správy údajov a na podporu  monitorovania, kontroly a presadzovania.
·         25% alokácie je určených na opatrenia týkajúce sa podpory marketingu a spracovania. Prioritou budú investície vedúce k zvyšovaniu produktivity v spracovateľskom sektore a k lepšej organizácii trhu.
·         6% prostriedkov sa má využiť na technickú pomoc, tj. na efektívnu správu využívania prostriedkov EÚ. Patrí sem aj podpora publicity a informovanosti.
Celkový rozpočet OP (vrátane spolufinancovania): €20 832 779
Celkový príspevok EÚ: €15 785 000
 
Riadiacim orgánom tohto OP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: (http://www.mpsr.sk/)
Všetky súvisiace informácie aj tu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
Skočiť na hlavné menu