Európska komisia schválila nové elektrické vlaky


Dátum: 09.10.2018

Obrázok k aktualite Európska komisia schválila nové elektrické vlaky
Európske investície zásadne menia stav železničnej dopravy na Slovensku. Do Žilinského kraja pribudne postupne v rokoch 2019-2021 až 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu. Európska komisia schválila na tento projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) príspevok vo výške 134,5 milióna eur.
 
 
„Nové vlaky, ktoré v posledných rokoch pribúdajú do slovenských regiónov, sú pre cestujúcich ďalším z argumentov, prečo nechať auto doma a cestovať do práce, či do školy verejnou dopravou. Je to správna cesta, a som veľmi rád, že Európska komisia nám pomáha na našej ceste k ekologickejšej doprave,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
 
V rokoch 2010-2015 vďaka fondom EÚ pribudlo do slovenských regiónov 100 nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov. V novom programovom období sú zatiaľ naplánované dva projekty obnovy vlakov: 25 elektrických vlakov pre Žilinský región a 21 dieselových vlakov, ktoré budú premávať v okolí Zvolena a Banskej Bystrice.
 
Ďalšou dobrou správou z oblasti železníc je zazmluvnenie veľkého projektu modernizácie železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Teplou. Ministerstvo dopravy schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 350 miliónov eur a zaslalo tento železničný projekt na schválenie do Bruselu. Zazmluvnenie projektu v praxi znamená, že odteraz už bude možné refundovať stavebné práce z eurofondov, kým boli doteraz preplácané zo štátneho rozpočtu.
 
Zazmluvnenie v prioritnej osi 1 (modernizácia železníc a nákup vlakov) narástlo po zazmluvnení projektu Púchov – Považská Teplá na 77 percent. Ďalších viac ako 330 miliónov je pripravených na rozvoj železničnej dopravy v prioritnej osi 5 (mimo siete hlavných európskych koridorov).
Celkovo je v OPII zazmluvnená už polovica alokácie (1 985 044 998 eur).
 
Zdroj:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

Skočiť na hlavné menu