Európska komisia prijala 33. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2021


Dátum: 30.09.2022

Obrázok k aktualite Európska komisia prijala 33. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2021
Dňa 23. septembra 2022 prijala Európska komisia 33. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2021 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Podľa správy PIF  počet podvodov a nezrovnalostí oznámených príslušnými orgánmi EÚ a vnútroštátnymi orgánmi – celkovo 11 218 – zostal v roku 2021 stabilný v porovnaní s rokom 2020. Zvýšenie dostupných zdrojov z dlhodobého rozpočtu EÚ a finančné prostriedky na obnovu zvyšujú požiadavky na európske a vnútroštátne inštitúcie, aby zintenzívnili svoje úsilie o ochranu financií EÚ pred zločincami a inými páchateľmi.

Johannes Hahn, komisár pre rozpočet a administratívu, poukázal na to, že v roku 2021 sa úsilie EÚ a jej členských štátov v boji proti podvodom ďalej posilnilo a v niektorých oblastiach – napríklad v oblasti Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – sa zaviedli nové a významné opatrenia. Tiež uviedol, že vnútroštátne orgány sú v prvej línii, pokiaľ ide o boj proti podvodom poškodzujúcim financie EÚ, pričom v roku 2021 Európska komisia a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) úzko spolupracovali s týmito orgánmi.  V uvedenom roku začal svoju činnosť aj najnovší aktér v oblasti boja proti podvodom – Európska prokuratúra. Zároveň vyzdvihol potrebu silnej a nepretržitej vzájomnej spolupráce, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ sa dostanú k určeným príjemcom.

S cieľom pripraviť sa na nové riziká podvodov a odstrániť potenciálne medzery v celkovej štruktúre kontroly sa EÚ zameriava na ďalšie zvýšenie ochrany a súdržnosti v celej Únii. V správe sa zdôrazňuje význam nápravy problémov pri transpozícii právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych pravidiel a presadzovania transparentnosti, digitalizácie boja proti podvodom a riadenia rizika podvodov. S cieľom posilniť opatrenia EÚ v tomto smere Komisia predložila legislatívny návrh na zmenu nariadenia o rozpočtových pravidlách. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú kľúčové pravidlá rozpočtového hospodárenia, spôsob poskytovania finančných prostriedkov EÚ prijímateľom a spôsob, akým inštitúcie EÚ spravujú svoje vlastné financie.

Správa PIF je k dispozícii na webovej stránke úradu OLAF-u.

Informácia o jej vydaní bola zdieľaná aj na twitterovom účte OLAF-u, ako aj na sieti Linkedin.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 11/2022 zo dňa 23. septembra 2021.
 

Skočiť na hlavné menu