Európska komisia predstavila ambicióznu stratégiu hospodárskeho rastu EÚ


Dátum: 17.12.2019

Obrázok k aktualite Európska komisia predstavila ambicióznu stratégiu hospodárskeho rastu EÚ
Európska komisia (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej začala v utorok nový cyklus európskeho semestra. Komisia na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu predstavila ambicióznu stratégiu rastu zameranú na podporu konkurencieschopnej udržateľnosti s cieľom vybudovať hospodárstvo, ktoré bude pracovať pre ľudí a planétu.

Ročná stratégia trvalo udržateľného rastu stanovuje stratégiu hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti pre EÚ, pričom udržateľnosť a sociálne začlenenie stavia do centra hospodárskej politiky EÚ v súlade s prioritami zakotvenými v Európskom ekologickom dohovore. Komisia prvýkrát integruje do európskeho semestra ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom tejto stratégie je zabezpečiť, aby Európa zostala domovom najmodernejších systémov sociálneho zabezpečenia na svete, stala sa prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom a aby bola centrom inovácií a konkurencieschopného podnikania.

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni potvrdil, že zmena klímy sa stala "jadrom nášho hospodárskeho riadenia". "Jednou z mojich najvyšších priorít v prvom roku môjho mandátu bude integrovať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do európskeho semestra," uviedol v správe pre médiá.

Podľa slov eurokomisára pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasa Schmita nová stratégia EK integruje zásady boja proti nerovnostiam a snahy o vzostupnú hospodársku a sociálnu konvergenciu zakotvenú v Európskom pilieri sociálnych práv. "V rýchlo sa meniacom svete a hospodárstve, v ktorom je kľúčová inovácia, musíme uľahčiť lepší prístup na trh práce a viac investovať do zručností pre tých, ktorí sa potrebujú prispôsobiť digitálnemu a ekologickému prechodu. Sociálna spravodlivosť musí byť neoddeliteľnou súčasťou každej súčasti tohto nového pracovného toku," vysvetlil Schmit.

Ročná stratégia trvalo udržateľného rastu zahŕňa štyri vzájomne prepojené a vzájomne sa posilňujúce rozmery na riešenie dlhodobých výziev. Tieto rozmery by mali usmerňovať štrukturálne reformy, politiku zamestnanosti, investície a zodpovedné fiškálne politiky vo všetkých členských štátoch. Štyri uvedené rozmery sú: environmentálna udržateľnosť; zvýšenie produktivity; spravodlivosť a makroekonomická stabilita.

V odporúčaní o hospodárskej politike eurozóny boli členské štáty tohto bloku vyzvané, aby prijali opatrenia na dosiahnutie inkluzívneho a udržateľného rastu, ako aj na podporu konkurencieschopnosti. Komisia od členov eurozóny požaduje väčší pokrok v prehlbovaní hospodárskej a menovej únie, najmä prostredníctvom dokončenia bankovej únie a únie kapitálových trhov, čo pomôže posilniť medzinárodnú úlohu eura.

Komisia rovnako upozornila, že členské štáty EÚ musia pokračovať v riešení makroekonomických nerovnováh, ktorým čelia, aby sa lepšie pripravili na dlhodobé výzvy a možné budúce otrasy. Členské štáty určené na preskúmanie z tohto hľadiska sú: Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Exekutíva EÚ vyzvala členské krajiny, aby schválili novú stratégiu trvalo udržateľného rastu. Členské štáty by vo svojich vnútroštátnych politikách a stratégiách mali zohľadniť priority stanovené EK v ich programoch stability/konvergenčných programoch, a tiež v ich národných programoch reforiem, ktoré predložia na posúdenie na budúci rok.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu