EUROFONDY: Slovensko vyčerpalo zo zdrojov EÚ v období 2014 - 2020 ku koncu marca 4,72 %


Dátum: 04.05.2017

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Slovensko vyčerpalo zo zdrojov EÚ v období 2014 - 2020 ku koncu marca 4,72 %
Na projekty v ôsmich z jedenástich operačných programov na roky 2014 - 2020 sa z peňazí Európskej únie do 31. marca minulo 660,69 mil. eur z alokovanej sumy 13,990 mld. eur.

 Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. marca v ôsmich z jedenástich programov 660,69 mil. eur. Znamená to 4,72 % z celkovej alokácie všetkých programov v sume takmer 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu februára čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 48,09 mil. eur a miera o 0,34 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu týchto programov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom marca 117,29 mil. eur, čo je 5,67 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 8,35 mil. eur, resp. o 0,4 percentuálneho bodu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca tretieho mesiaca roka 9,49 % (376,ť5 mil. eur z alokácie 3,967 mld. eur), Ľudské zdroje 7,23 % (159,33 mil. eur z 2,205 mld. eur), Technická pomoc 7,20 % (11,46 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Kvalita životného prostredia 1,81 % (56,66 mil. eur z 3,138 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 1,77 % (31,08 mil. eur z 1,754 mld. eur), Výskum a inovácie 1,07 % (24,27 mil. eur z 2,267 mld. eur), Interact III 0,96 % (376,2 tis. eur z 39,39 mil. eur) a Efektívna verejná správa 0,35 % (969,7 tis. eur z 278,45 mil. eur). V zostávajúcich troch menších programoch do konca marca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,56 mld. eur.

Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur sa bude prvýkrát odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 31. marcu je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu, teda ministerstva financií, schváliť výdavky v minimálnej výške 240,90 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2017 už splnili operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Technická pomoc. Program Kvalita životného prostredia má do konca tohto roka dočerpať ešte 83,72 mil. eur, Výskum a inovácie 77,61 mil. eur, IROP 48,11 mil. eur, Ľudské zdroje 19,89 mil. eur a Efektívna verejná správa 11,56 mil. eur.

Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca aktuálneho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Do konca roka 2018 je potrebné vyčerpať celkovo 1,121 mld. eur. Z toho Operačný program Kvalita životného prostredia má do konca budúceho roka vyčerpať 302,5 mil. eur, Výskum a inovácie 218,78 mil. eur, Ľudské zdroje 201,76 mil. eur, Integrovaná infraštruktúra 183,3 mil. eur, IROP 169,56 mil. eur, Efektívna verejná správa 26,91 mil. eur, Technická pomoc 12,52 mil. eur, Rybné hospodárstvo 2,55 mil. eur, Interreg V-A SR - Česká republika 1,65 mil. eur, Interreg V-A SR - Rakúsko 1,39 mil. eur a Interact III 343,6 tis. eur.

Zdroj : SITA


Skočiť na hlavné menu