Eurofondy na projekty cestovného ruchu pre vybrané okresy Prešovského a Banskobystrického kraja


Dátum: 27.02.2020

Obrázok k aktualite Eurofondy na projekty cestovného ruchu pre vybrané okresy Prešovského a Banskobystrického kraja

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre mikro-, malé a stredné podniky na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 15 miliónov eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200-tisíc eur.

Nenávratné finančné príspevky sú určené na projekty zamerané na uvedenie nového či inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom rozvoja cestovného ruchu. Projekty je možné realizovať vo vybraných okresoch, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Pilotné okresy boli vybrané pre tento druh podpory na základe podmienok Iniciatívy Európskej komisie Catching-up Regions, ktorá je adresnou pomocou pre menej rozvinuté, takzvané dobiehajúce regióny. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola pre projekty s miestom realizácie v okresoch Snina, Lučenec a Rimavská Sobota je naplánovaná na 29. mája 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.  

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Zároveň je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk.

Výzva svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.


Skočiť na hlavné menu