Eurofondy na podporu spolupráce podnikov a stredných odborných škôl v Prešovskom kraji


Dátum: 26.02.2020

Obrázok k aktualite Eurofondy na podporu spolupráce podnikov a stredných odborných škôl v Prešovskom kraji
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro-, malých a stredných podnikov a spolupráce so strednými odbornými školami. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200-tisíc eur.

V rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions budú podporené projekty v Prešovskom samosprávnom kraji, výlučne v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Mikro-, malé a stredné podniky môžu získané nenávratné finančné príspevky použiť na nákup dlhodobého majetku vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb za účelom dosiahnutia inovácie produktov či procesov. Obstaraný dlhodobý majetok sa bude používať aj na praktické vyučovanie žiakov či školenia pre učiteľov a majstrov strednej odbornej školy.

Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. mája 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Zároveň je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk.

Výzva svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.


Skočiť na hlavné menu