EÚ ponúkla nové finančné nástroje na podporu start-upov


Dátum: 12.07.2016

Obrázok k aktualite EÚ ponúkla nové finančné nástroje na podporu start-upov
Európska komisia (EK) včera prijala dva nové štandardné finančné nástroje na investície z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), vďaka ktorým sa mladým podnikom, start-upom, a realizátorom projektov v oblasti rozvoja miest uľahčí prístup k zdrojom financovania.

Komisia nabáda členské štáty EÚ, aby v rokoch 2014 až 2020 zdvojnásobili investície realizované pomocou týchto finančných nástrojov v podobe úverov, vlastného kapitálu a záruk.

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová pripomenula, že vďaka finančným nástrojom EÚ možno s nižším podielom verejných zdrojov investovať do nových nápadov a podnikov a zúročiť tak invenčný potenciál európskych občanov.

Štandardné finančné nástroje sú v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci a slúžia na to, aby členské štáty namiesto tradičných grantov v širšej miere využívali revolvingovú finančnú podporu a kombinovali verejné a súkromné zdroje.

Doposiaľ existovali tri takéto nástroje. Úver s rozdelením rizika, ktorý je založený na rozdelení rizika medzi verejné a súkromné zdroje. Nástroj obmedzenej záruky, kde prostriedky z verejných zdrojov slúžia ako záruka pre prípad zlyhania v rámci portfólia úverov banky. Oba tieto nástroje majú za cieľ poskytnúť malým a stredným podnikom (MSP) ľahší prístup k financovaniu. Tretím nástrojom je úver na renováciu určený na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií v odvetví výstavby obytných budov.

Komisia dnes sprístupnila ďalšie dva nástroje. Prvým je nástroj kapitálového spoluinvestovania na financovanie začínajúcich podnikov a MSP. Vďaka tejto podpore budú môcť príjemcovia rozvíjať svoje obchodné modely a prilákať ďalšie finančné zdroje pomocou podniku kolektívneho investovania, ktorý spravuje jeden hlavný finančný sprostredkovateľ. Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 15 miliónov eur na jeden podnik.

Druhým novým nástrojom sú fondy na rozvoj miest, ktoré budú okrem iného slúžiť na podporu projektov udržateľného rozvoja miest, verejnej dopravy či energetickej efektívnosti alebo obnove mestských oblastí. Projekty musia byť finančne životaschopné a predstavovať súčasť integrovanej stratégie udržateľného rozvoja miest. Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 20 miliónov eur na jeden projekt.

Komisia pripomenula, že v porovnaní s grantmi dokážu finančné nástroje prilákať viac súkromných a verejných zdrojov, ktorými sa dá doplniť úvodné verejné financovanie, a možno ich opätovne investovať v rámci niekoľkých cyklov.
 
Zdroj :TASR

Skočiť na hlavné menu