Erika Maciková - chov včiel a pestovanie viniča


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Erika Maciková - chov včiel a pestovanie viniča
macikova2
Názov projektu Erika Maciková - chov včiel a pestovanie viniča
Kód projektu 061KE090151
Prijímateľ Názov Erika Maciková
Sídlo Malá Tŕňa
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR - okres:Trebišov      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
15.01.2018 15.01.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky  
Z toho NFP  
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Podnikateľský plán, ktorý je zameraný na špeciálnu živočíšnu a rastlinnú výrobu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov  
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Strategickým cieľom a zámerom projektu bol rozvoj vlastného podnikania v oblasti chovu včiel a pestovania viniča.
Za účelom dosiahnutia strategického cieľa sú stanovené nasledovné špecifické ciele projektu:
pestovanie viniča a produkcia hrozna,
zabezpečenie vinohradu na pestovanie viniča o rozlohe 2 ha, zabezpečenie mechanických prác dodávateľsky,
vybudovanie včelnice s aspoň 43 včelstvami,
výroba medu a produktov z medu.
Vytvorenie 2 pracovných miest /vrátane žiadateľky samej vo forme SZČO/.

Skočiť na hlavné menu