Ekofarma - Balážová


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Ekofarma - Balážová
Ekofarma - Balážová 
Názov projektu Ekofarma - Balážová
Kód projektu 061PO090046
Prijímateľ Názov Marcela Balážová
Sídlo Stará Ľubovňa, Letná 1074/7, 06401
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj okres Stará Ľubovňa, okres Sabinov    
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
31.07.2022 02.02.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo:
  • vybudovanie registrovaného, ekologického chovu hospodárskych zvierat;
  • vytvorenie priaznivých podmienok pre začatie podnikania v poľnohospodárstve pre mladých farmárov;
  • riešenie generačnej výmeny v poľnohospodárstve;
  • podpora zamestnanosti a rozvoja slovenského vidieka.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Ekologický chov hospodárskych zvierat: včiel, oviec a kôz.

Skočiť na hlavné menu