Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov


Dátum: 13.02.2017

Obrázok k aktualite Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie 2. výzvy na podporu projektov
Životné prostredie, energetické prepojenie či inovácie a investície do ľudských zdrojov a zlepšenia sociálneho prostredia - to všetko sú oblasti, v ktorých Slovensko môže vďaka Interregu - Dunajskému nadnárodnému programu čerpať prostriedky EÚ na nadnárodné projekty partnerských krajín. Riadiacim orgánom, ktorý centrálne pripravuje v poradí 2. výzvu na implementáciu nových projektov, je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarskej republiky. Národným kontaktným bodom Dunajského nadnárodného programu je Úrad vlády SR, ktorý v období pred vyhlásením 2. výzvy pripraví informačné semináre v rôznych regiónoch Slovenska. Prvý z nich pod názvom Národný informačný deň sa uskutoční v pondelok 20. februára 2017 o 10.00 h v hoteli Bôrik v Bratislave.
      
Výzva sa bude týkať troch prioritných oblastí programu, ktorými sú: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre a Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región. Pôjde napríklad o podporu inovatívnych systémov na zvýšenie kompetentnosti zamestnancov v podnikaní, lepšie plnenie sociálnych potrieb a služieb, o efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu. Výzva sa bude týkať aj sféry integrovaných prístupov k rozvoju manažmentu povodia Dunaja na zlepšenie vodného hospodárstva a predchádzanie vzniku povodní či pripravenosti civilnej ochrany a verejných orgánov v krízových situáciách. O financie sa budú môcť uchádzať aj projekty prinášajúce zlepšenia v energetickej bezpečnosti či efektívnosti, napríklad vyvíjaním skladovacích a distribučných riešení aj v súvislosti s využívaním energie z obnoviteľných zdrojov. Finančná podpora za zdroje ERDF, určená na projekty v II. výzve, je vo výške cca 50,83 mil. eur.
      
V uplynulom období bola v rámci Interregu vyhlásená prvá výzva, v ktorej uspelo 55 projektov. Slovenská republika sa spolupodieľa na realizácii 36 projektov a schválené boli dva projekty, v ktorých je SR vedúcim partnerom: EcoInDanube a INsiGHTS. V prvom projekte Eco-innovatively connected Danube Region ide najmä o prepojenie dunajskej oblasti eko-inováciami a výmenu vedecko-technických informácií. Participuje na ňom 12 partnerov, je podporený sumou viac ako 2,13 mil. eur. Druhý projekt s názvom Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies má priniesť nové stratégie zeleného a zdravého cestovného ruchu. Je podporený sumou 2,30 mil. eur. Viac o projektoch aj pripravovanej II. výzve na stránke: www.danube.vlada.gov.sk
      
Na INTERREGu - Dunajskom nadnárodnom programe participuje 14 členských štátov EÚ: Rakúsko, Bulharsko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Nemecko - Bádensko-Württembersko a Bavorsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, ako aj päť štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Srbsko, Čierna Hora a Ukrajina. Územie tvorí jednu pätinu územia EÚ a obýva ho približne 114 miliónov ľudí.


Informoval Úrad vlády SR - odbor programov nadnárodnej spolupráce

Skočiť na hlavné menu