Dunajbus sa posúva vpred


Dátum: 30.11.2018

Obrázok k aktualite Dunajbus sa posúva vpred
Príprava projektu Dunajbus, pravidelnej vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy, má zabezpečené peniaze. Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes podpísalo zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 92 200 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na štúdiu realizovateľnosti, ktorá je nutnou podmienkou realizácie projektu.  
 
Zápchy a dopravné zaťaženie Bratislavy je dlho pálčivým problémom obyvateľov regiónu. O alternatíve v podobe pravidelnej osobnej dopravy obyvateľov okolitých obcí do Bratislavy po rieke sa hovorí už niekoľko rokov.
 
Bratislava má unikátnu možnosť využitia vodnej cesty pre osobnú prepravu obyvateľov dochádzajúcich za prácou alebo za iným účelom do hlavného mesta. Na tomto projekte ešte musíme pracovať , ale vzhľadom na jeho ekologickú povahu a kritickú dopravnú situáciu má moju plnú podporu,“ vyjadril sa minister dopravy Arpád Érsek k projektu Dunajbus. Hlavným cieľom je odľahčiť preplnené cesty a vlaky z južného smeru.
 
Pro-Danubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, ktoré projekt Dunajbusu pripravuje, má v pláne vybudovanie 6 nových prístavísk (Kyselica, Vojka, Eurovea, Aucafe, River park, Devín) k 3 jestvujúcim (Šamorín, Hamuliakovo, Čunovo), ktoré by obsluhovalo 7 plavidiel typu katamarán s kapacitou cca 100 cestujúcich. Plavidlá by premávali medzi obcami Vojka – Bratislava – Devín. Plavba napr. z Hamuliakova do centra Bratislavy by trvala približne 25 minút. Dôležitá štúdia pre ďalšie napredovanie projektu má byť hotová už vo februári 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

Skočiť na hlavné menu