Dopytovo-orientované projekty info


Dátum: 29.03.2018

Obrázok k aktualite Dopytovo-orientované projekty info

Prehľad základných informácií o aktuálne vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadostí o NFP“) v gescii MH SR (ďalej len „výzvy“), ako aj o výzvach, ktoré MH SR plánuje vyhlásiť v najbližšom období

 

Inštruktážne video pre žiadateľov k elektronickému podpisovaniu a odosielaniu žiadostí o NFP priamo v ITMS2014+ (prostredníctvom integrácie IMTS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy)

 

Aktuálny zoznam dopytovo-orientovaných výziev, t. j. výziev určených pre dvoch a viacerých oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž, vrátane archívu výziev, kde sa nachádzajú výzvy, v rámci ktorých už nie je možné predkladať žiadosti o NFP, a zoznamov schválených a neschválených žiadostí o NFP


Skočiť na hlavné menu