Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest pokračuje štvrtým hodnotiacim kolom


Dátum: 24.01.2022

Obrázok k aktualite Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest pokračuje štvrtým hodnotiacim kolom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo dopytovo-orientovanej výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu využiť eurofondové zdroje na posilnenie svojej kybernetickej bezpečnosti. Žiadosť o podporu je možné zaslať do 10. marca 2022.

Výzva je určená organizáciám štátnej správy, subjektom verejnej správy, vyšším územným celkom a obciam na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojich inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako je určená aj pre tie inštitúcie, ktoré sa snažia o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Podporené projekty môžu byť zamerané na dva typy aktivít:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Celková alokácia na výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  je 8 miliónov eur.  Aktuálne je spustené 4. hodnotiace kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 2,7 mil. EUR.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné zaslať do 10. marca 2022.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-16/


Skočiť na hlavné menu