Doplnková závlaha – Zeleninárstvo Rimavské Janovce


Dátum: 12.02.2021

Obrázok k aktualite Doplnková závlaha – Zeleninárstvo Rimavské Janovce
 janovce
Názov projektu Doplnková závlaha – Zeleninárstvo Rimavské Janovce
Kód projektu 041BB300003
Prijímateľ Názov HOSSZÚRÉTI LADISLAV
Sídlo Rimavské Janovce 113, 98001
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Rimavské Janovce      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.10.2018 31.08.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 61500
Z toho NFP 30750
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bola kúpa malého traktora s čelným nakladačom s výkonom 73 kW, ktorý slúži na prepravu závlahovej techniky a na pohon čerpadla, keďže v blízkosti danej parcely nie je vhodná energetická infraštruktúra. Ďalej do predmetu projektu spadá kúpa zavlažovacej konzoly, ktorou sa skompletizuje zavlažovacia technológia do finálnej podoby.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo obstaranie závlahovej techniky na zavlažovanie zeleniny a okopanín. Prvým sekundárnym cieľom bola podpora samostatne hospodáriaceho roľníka do 40 rokov, ktorý produkuje  a chce rozvíjať v oblasti objemu a kvality, spotrebiteľmi žiadanú, na prácu a iné vstupy náročnú domácu špeciálnu rastlinnú výrobu v oblasti koreňovej zeleniny, cibule a zemiakov. Ide o oblasť s prírodnými obmedzeniami a zároveň ide o najmenej rozvinutý región. Druhým sekundárnym cieľom bolo racionálne využívanie pôdy a vodných zdrojov, ktoré prispieva k ochrane životného prostredia.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
•            Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
•            Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
•            Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania
pracovných miest

Skočiť na hlavné menu