Dom smútku v obci Dolná Tižina


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Dom smútku v obci Dolná Tižina
Dolná Tižina 
Názov projektu Dom smútku p.č.510 v obci Dolná Tižina
Kód projektu 309070AGI9
Prijímateľ Názov Obec Dolná Tižina
Sídlo Dolná Tižina č.333
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Žilina Obec Dolná Tižiná  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
1.12.2021 16.05.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 28 829,64 EUR
Z toho NFP 28 829,64 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľ projektu v plnej miere zabezpečil splnenie cieľov podopatrenia PRV 7.4. Dlhodobým cieľom projektu bolo zlepšenie celkového vzhľadu obce, zvýšenie atraktivity, modernizácie. Investície do obecného majetku budú využívané dlhodobo miestnymi obyvateľmi ako aj návštevníkmi obce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia Domu smútku p. č. 510 v obci Dolná Tižina, čím sa dosiahlo  zlepšenie stavebno-technického stavu budovy, skvalitnenie vlastností Domu smútku, ako exteriéru, tak aj interiéru, čo výrazne ovplyvnilo celkové prostredie a skvalitnenie služieb pre smútočné obrady.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  V MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINE Terchovská dolina.
 
 
 
 
 Dolná Tižina2
Skočiť na hlavné menu