Dom ľudového odevu č. 212 Hrušov


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Dom ľudového odevu č. 212 Hrušovhrušov
hrušov4
hrušov2
Názov projektu Dom ľudového odevu č. 212
Kód projektu 075BB140002
Prijímateľ Názov OBEC Hrušov
Sídlo Hrušov 526, 99142
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Hrušov      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
28.06.2019 31.07.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 28990,05
Z toho NFP 28990,05
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bola rekonštrukcia a prístavba pôvodného roľníckeho domu a následné zariadenie  objektu na priestory vhodné na prezentáciu tradičného hrušovského ľudového odevu a realizácia aktivít  zameraných na odev.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov  
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Cieľom projektu bola  rekonštrukcia a prístavba historického  rodinného domu, ktorý slúži na prezentáciu tradičného ľudového odevu a s tým spojených príbuzných aktivít, so zámerom zachovania a propagácie kultúrneho dedičstva a zároveň prispieva k rozvoju cestovného ruchu v obci Hrušov. Dom ľudového odevu zhromažďuje, ochraňuje, spravuje a zachováva pre budúce generácie expozície a dokumenty vzťahujúce sa k histórií obce Hrušov, získané do vlastníctva či už odkúpením alebo darovaním. Realizáciou projektu „Dom ľudového odevu“ sa doplnilo  budovanie a sprístupnenie kolekcie miestnych atraktivít obce Hrušov s cieľom ich ponuky pre vidiecky turizmus.
Cieľom projektu bolo takisto zlepšenie základných služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce a pre trávenie voľného času všetkých vekových kategórií obyvateľstva, čo je plne v súlade  s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrením 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.

Skočiť na hlavné menu