Dôjde k presunu voľných zdrojov v rámci OP Integrovaná infraštruktúra


Dátum: 13.01.2021

Obrázok k aktualite Dôjde k presunu voľných zdrojov v rámci OP Integrovaná infraštruktúra
V súvislosti s blížiacim sa záverom programového obdobia 2014 - 2020 Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľských orgánov pre operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra – časť výskum a inovácie vykonali analýzu stavu implementácie OP. Na jednej strane identifikovali možné riziká nedočerpania finančných prostriedkov a zároveň na strane druhej, potenciál pre ich efektívne využitie. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.  


V rámci prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií MŠVVaŠ SR identifikovalo disponibilnú alokáciu vo výške 100 miliónov eur, ktorá bola pôvodne určená na výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko. "Nakoľko však v súčasnosti uvedené výzvy predstavujú vysoké riziko nevyčerpania, respektíve trvalej straty finančných prostriedkov EÚ do konca roka 2023, MŠVVaŠ SR je nútené predmetné výzvy zrušiť a tieto prostriedky presmerovať do výkonnejších oblastí na podporu výskumu, vývoja a inovácií a na podporu boja s dopadmi pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, vrátane navýšenia alokácie na výzvu na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie o 20 miliónov eur," uviedol rezort školstva.  


 "Ministerstvo hospodárstva SR napriek aktuálnemu nedostatku disponibilných zdrojov, identifikovalo dodatočnú absorpčnú kapacitu a potenciál pre realizáciu ďalšej podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, a to prostredníctvom podpory financovania významných projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti vývoja a výroby batériových systémov, tzv. EuBatin IPCEI, ako aj podporou investícií prostredníctvom doplnkového financovania projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc v zmysle zákona o regionálnej investičnej pomoci," uviedol rezort školstva. V prípade projektov IPCEI pôjde o financovanie inovatívnych výskumno-vývojových projektov s perspektívou komerčného úspechu. Ide o päť projektov. Zahŕňajú spoluprácu s viacerými slovenskými univerzitami, ako aj ďalšími relevantnými partnermi. Predpokladaná potreba financovania prvej fázy projektov, teda ich výskumno-vývojovej časti, v závislosti od výsledku procesu notifikácie, je približne 50 miliónov eur.


 "V prípade grantovej podpory, ktorá má byť poskytovaná ako súčasť investičných stimulov, pôjde o synergickú podporu investičných zámerov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc. Podporené budú investície do technologických inovácií za účelom tvorby nových pracovných miest, s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu z pohľadu inteligentných riešení, ako aj výskumno-vývojových aktivít v podnikoch," uviedol rezort školstva. Predpokladaná potreba financovania je približne 50 miliónov eur.


V rámci prioritnej osi 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji rezort hospodárstva identifikoval aktuálne disponibilnú alokáciu vo výške jedného milióna  eur. Na druhej strane rezort školstva eviduje v rámci tejto prioritnej osi nedostatok voľných finančných prostriedkov, preto identifikovalo potenciál využitia dodatočných zdrojov na financovanie projektov v rámci výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji.​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu