Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi v roku 2019


Dátum: 03.08.2020

Obrázok k aktualite Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi v roku 2019
Európska komisia v piatok zverejnila Výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ. Správa prezentuje výsledky členských štátov v rôznych oblastiach politiky a opisuje spôsob, akým Komisia sledovala právo EÚ, ktorého účinné presadzovanie je kľúčové. Právne predpisy EÚ občanom zaručujú práva a výhody a podnikom rovnaké podmienky na trhu. Komisia preto bude aj naďalej prísne presadzovať pravidlá vo všetkých oblastiach politiky. EK kládla v správe dôraz na politiky, ktoré majú najväčší vplyv na každodenný život ľudí a podnikov.

V roku 2019 sa osobitný dôraz kládol na podporu vnútroštátnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní pravidiel nakladania s odpadom, kvality ovzdušia, energetickej účinnosti, poľnohospodárskych trhov a rodovej rovnosti. V záujme včasnej a správnej transpozície Komisia poskytuje členským štátom pomoc vo forme prípravy implementačných plánov, špecializovaných webových stránok a usmerňujúcich dokumentov, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.
 
Zatiaľ čo celkový počet otvorených prípadov porušenia povinnosti zostal v priebehu minulého roka stabilný, počet nových prípadov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o viac ako 20 %. Najmenej nových otvorených prípadov nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ pribudlo v Luxembursku (13), zatiaľ čo najviac na Cypre (43). Na Slovensku sa v roku 2019 otvorilo 20 nových prípadov porušenia povinnosti, preto bol ich celkový počet ku koncu roku 52. Viac ako polovica všetkých konaní o nesplnení povinnosti v roku 2019 súvisela s neskorou transpozíciou smerníc, hoci ich počet sa mierne znížil (zo 419 prípadov v roku 2018 na 406 v roku 2019). Celkovo bolo Slovensko upozornené na neskorú transpozíciu smerníc v 22 prípadoch, ich nesprávnu transpozíciu alebo nesprávne uplatňovanie v 18 prípadoch a na porušenie zmlúv alebo rozhodnutí bolo upozornené 12 krát.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Informačný prehľad
Informačný prehľad: jednotlivé členské štáty
 

Skočiť na hlavné menu