Detské ihrisko Sebedín-Bečov


Dátum: 14.04.2022

Obrázok k aktualite Detské ihrisko Sebedín-Bečov
Názov projektu Detské ihrisko Sebedín-Bečov
Kód projektu 309070APP7
Prijímateľ Názov Obec Sebedín-Bečov
Sídlo Sebedín 37
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj okres Banská Bystrica Obec Sebedín parcela KN-C 144/1
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
25.11.2021 03.12.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 10 867,64 EUR
Z toho NFP 10 867,64 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj vo vidieckych oblastiach prostredníctvom investícií do zlepšenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo. Projekt je situovaný v obci Sebedín-Bečov, ktorá predstavuje obec vidieckeho charakteru. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality života obyvateľov na vidieku
a k zvýšeniu kvality infraštruktúry pre voľný čas. Vybudovaný priestor so športovo-oddychovou a rekreačnou funkciou je prístupný občanom obce aj návštevníkom bez obmedzenia. Projekt rekonštrukcie detského ihriska prispel k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov obce Sebedín-Bečov, k skvalitneniu dostupnosti miestnych služieb
a k zvýšeniu atraktivity obce pre obyvateľov aj návštevníkov obce. Realizáciou projektu obec prispela k zlepšeniu podmienok na športové a voľnočasové aktivity pre deti
a mládež a k rozvoju komunity.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola rekonštrukcia starého detského ihriska v obci Sebedín-Bečov, resp. jeho náhrada vybudovaním nového ihriska. Na pôvodnom sa nachádzala len jedna drevená hojdačka a jedna šmykľavka, ktoré boli v zlom a nevyhovujúcom technickom stave. Prvky starého ihriska boli demontované a bolo vybudované nové ihrisko s viacerými hracími prvkami. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v MAS NAŠA LIESKA, o. z..  
 detske
Skočiť na hlavné menu