Detské centrum Sielnica


Dátum: 18.02.2021

Obrázok k aktualite Detské centrum Sielnica
Názov: Detské centrum Sielnica
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života a zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami najmä žien prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu. Hlavnou aktivitou projektu je podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.
sielnica
Výsledky projektu - počet klientov od začiatku realizácie projektu je 40 zmlúv o poskytovaní flexibilnej starostlivosti o maloleté dieťa (aktuálne 19 aktívnych zmlúv).
Realizácia projektu umožnila vytvoriť zariadenie s alternatívnou formou výučby, ktorá umožňuje flexibilnú starostlivosť o deti na základe požiadaviek rodičov.
Prijímateľ sa postupne vyprofiloval pre poskytovanie starostlivosti o deti so ŠVVP a odloženou školskou dochádzkou. Z našich skúseností vieme potvrdiť, že socializovať deti so ŠVVP s problémovým kognitívnym vnímaním, a taktiež s rôznymi znevýhodneniami je veľmi komplikované a náročné.
Prijímateľ:  Základná a materská škola Sielnica, n.o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  156 828,92 Eur

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   133 304,58 Eur zdroj EÚ, 7 841,45 Eur zo ŠR
Vlastné zdroje:  15 682,89 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 1.8.2018 – 31.12.2020
sielnica2
 
Skočiť na hlavné menu