Deinštitucionalizácia DeD Močenok


Dátum: 10.03.2021

Obrázok k aktualite Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Deinštitucionalizácia DeD Močenok

Kód projektu: NFP302020K916
močenok
Popis projektu:
Detský domov Močenok bol založený v roku 2003. Objekt poskytla Rím.kat. Cirkev Biskupstvo Nitra. V rámci transformácie boli prijaté deti zo ŠIŠ Nitra Čermáň. V roku 2006 prebehla prvá akreditácia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. Objekt kaštieľa Močenok – interiér bol prerobený na rodinný typ (samostatné bytové bunky) v priebehu rokov 2003-2005. V roku 2006 bol v areáli kaštieľa Močenok upravený rodinný dom za účelom prevádzky samostatnej skupiny a priestorov pre mladých dospelých. Od roku 2010 bola vytváraná postupne sieť profesionálnych rodín.  V roku 2012 boli prenajaté 2 byty v meste Šaľa za účelom prevádzky samostatnej skupiny.
V Detskom domove sa vykonávajú opatrenia SPODaSK,  je prostredím utvoreným a usporiadaným na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.  Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. DeD Močenok je v súčasnej podobe zriadené ako domov detí, nakoľko nevykonáva opatrenia iba v rodinných domoch alebo bytoch spĺňajúcich  podmienky v oblasti umiestnenia a kapacity.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení prechodom z inštitucionálnej formy na komunitnú prostredníctvom transformácie a deinštitucionalizácie Detského domova Močenok. Detský domov má v súčastnosti kapacitu 70 miest v zmysle platnej akreditácie zariadenia na výkon opatrení SPODaSK. Realizáciou aktivít projektu Deinštitucionalizácie Detského domova Močenok ako existujúceho veľkokapacitného zariadenia bude zariadenie detského domova transformované na zariadenie zabezpečujúce výkon opatrení SPOaSK na komunitnej báze, t.j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine.
močenok2
Hlavné aktivity projektu:
  • Hlavná aktivita č.1 – Nákup rodinného domu s pozemkom
  • Hlavná aktivita č.2 – Stavba rodinného domu
  • Hlavná aktivita č.3 – Nákup 7 miestneho vozidla
Situácia po realizácii projektu:

Implementácia projektu umožní naplnenie vízie - vykonávanie opatrení SPOaSK v DeD Močenok pre všetky deti a mladých dospelých tak, aby boli umiestnené v samostatných skupinách s max. počtom 10 osôb a to: v jednej bytovej jednotke (v bytovom dome) a v 4 rodinných domoch na rôznych miestach. Samostatné skupiny budú umiestnené v obciach Močenok a Radošina a v mestách Šaľa a Nitra. Profesionálne rodiny s deťmi sú už t. č. rozmiestnené v rámci Nitrianskeho kraja v domácom prostredí zamestnancov DeD - profesionálnych rodičov. Výkon opatrení bude začlenený do prirodzenej komunity. Implementáciou projektu sa podmienky v DeD Močenok priblížia čo najviac bežnej rodine a to v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Detský domov Močenok splnením Transformačného plánu a realizáciou aktivít projektu bude zariadením plne integrovaným v komunite, vylučujúcim segregáciu a izoláciu a umožňujúcim plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí. 
 
 močenok3
Prijímateľ: Komunita Kráľovnej pokoja
Celkové oprávnené náklady projektu: 741 343,25 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 704 276,09 €
Vlastné zdroje: 37 067,16 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: december 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2019
 
Skočiť na hlavné menu