Ďalšie kroky EÚ smerom k digitálnej suverenite


Dátum: 08.12.2020

Obrázok k aktualite Ďalšie kroky EÚ smerom k digitálnej suverenite
Ministri EÚ zodpovední za digitalizáciu na neformálnej Rade EÚ rokovali o témach, ktoré posúvajú Európsku úniu bližšie k digitálnej suverenite. Hlavnými bodmi bolo pristúpenie členských štátov k podpisu Deklarácie Európskej iniciatívy pre procesory a polovodičové technológie a politická diskusia o návrhu  nariadenia o správe údajov.

Členské štáty EÚ vrátane Slovenska dnes pristúpili k podpisu Deklarácie Európskej iniciatívy pre procesory a polovodičové technológie.

 

Prostredníctvom deklarácie potvrdili politický záväzok mobilizovať národné zdroje pre spolufinancovanie aktivít súvisiacich s budovaním kapacít EÚ v polovodičových technológiách a taktiež podporovať dopyt po európskych polovodičových technológiách. Pristúpenie k deklarácii poskytne Slovensku možnosť podieľať sa na dizajne a výrobe komponentov s vysokou pridanou hodnotou vďaka rozbiehajúcim sa investíciám v polovodičovom a čipovom priemysle.

Hlavným bodom rokovania bola politická diskusia o návrhu nariadenia o správe údajov (Digital Governance Act – DGA), ktorý Európska komisia zverejnila 25. novembra 2020. Ide o prvý z legislatívnych nástrojov avizovaných v Európskej dátovej stratégii vydanej 19. februára 2020. Účelom DGA je stanoviť pravidlá a mechanizmy pre dôveryhodné a efektívne zdieľanie dát v rámci podpory dátovej ekonomiky EÚ.

Dôvodom, pre ktorý EK prišla s návrhom DGA, je predovšetkým skutočnosť, že miera zdieľania údajov v rámci EÚ je napriek rozsiahlym benefitom, ktoré toto zdieľanie prináša pre hospodárstvo a spoločnosť, stále nedostatočná. Z tohto dôvodu nie je možné naplno využiť ich potenciál a hodnotu pre európske údajové hospodárstvo a spoločnosť. Výzvou je najmä prekonanie bariér v zdieľaní údajov medzi rôznymi sektormi spoločnosti a hospodárstva.

Ministri diskutovali o príprave rámca EÚ na uľahčenie využívania údajov, spôsobe podpory dobrovoľného zdieľania údajov jednotlivcami a firmami a o tom, ako by toto zdieľanie malo byť spravované, aby bolo efektívne a dôveryhodné.

 „Efektívne a dôveryhodné zdieľanie údajov vyžaduje, aby sa príslušné právne predpisy skutočne navzájom dopĺňali. To sa musí premietnuť do každodennej praxe všetkých zainteresovaných strán trhu. Je nevyhnutné, aby Komisia úzko spolupracovala s členskými štátmi na vzájomnom zosúladení praktického vykonávania pravidiel,“ vyhlásil dnes na neformálnej Rade EÚ Marek Antal, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR). Ministri venovali svoju pozornosť aj posilňovaniu európskych aktérov na jednotnom trhu vo využívaní údajov bez toho, aby na trhu vznikali prekážky. „Pri podpore európskych zúčastnených strán pri zdieľaní údajov na trhu EÚ by sme mali byť opatrní, aby sme nezaviedli opatrenia, ktoré by boli protekcionistické. To by mohlo brániť rastovému potenciálu európskych spoločností v globálnej dátovej ekonomike. Budovanie kapacít a dostatočný kapitál dostupný na rast európskych spoločností by mali byť neoddeliteľnou súčasťou tohto úsilia,“  doplnil Marek Antal.

Legislatívny návrh zároveň implementuje do praxe koncept Európskych dátových priestorov navrhnutých v Európskej dátovej stratégii tým, že vytvára mechanizmy pre ich vznik a fungovanie. Iniciatíva nadväzuje na národné iniciatívy pre podporu zdieľania údajov, ktoré existujú v niektorých členských štátoch  EÚ (napr. FR iniciatíva casd.eu).

V nadväznosti na nariadenie DGA plánuje EK v roku 2021 zverejniť tzv. Akt o dátach (Data Act), ktorý sa zameria na úpravu hmotných práv súvisiacich s tým, kto má za akých okolností nárok na prístup k údajom, resp. povinnosť takýto prístup k údajom zabezpečiť. EK taktiež plánuje budúci rok zverejniť návrhy týkajúce sa údajov v niektorých špecifických sektoroch, predovšetkým v sektore zdravotníctva.

Deklarácia Európskej iniciatívy pre procesory a polovodičové technológie


Skočiť na hlavné menu