Ďalších 9 projektov informatizácie spoločnosti dostalo zelenú


Dátum: 17.06.2019

Obrázok k aktualite Ďalších 9 projektov informatizácie spoločnosti dostalo zelenú
Zber údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, znižovanie byrokracie či vybudovanie Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. To sú ciele troch projektov, ktoré dnes na svojom 12. zasadnutí schválil Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO 7 OP II). Zasadnutie viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý výboru predsedá.

Dnes sme opäť ukázali, že informatizácia spoločnosti je nesmierne potrebná. Schválili sme ďalšie projekty, vďaka ktorým sa zelektronizujú a zjednodušia mnohé procesy vo verejnej správe. Našim cieľom je tiež znižovať byrokraciu a dávať občanom a podnikateľom jasný signál, že na tom, aby sa im na Slovensku žilo ľahšie, nám skutočne záleží,“ povedala generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.

Na riadiacom výbore boli schválené tieto projekty:
 Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy (7 749 600 eur) – je súčasťou aktivít pre vybudovanie štátu fungujúceho na základe faktov. Analytikom zjednoduší prístup k dátam v požadovanej kvalite a rozsahu a zároveň im poskytne nástroje pre prepájanie, spracovanie a vyhodnocovanie dát. Výrazne sa tak zlepšia možnosti a schopnosti analytických útvarov robiť si svoju prácu.
Ambíciou projektu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) je dosiahnuť, aby rozhodnutia a návrhy politík boli vždy založené na dôveryhodných dátach.
V rámci projektu bude realizovaných prvých 23 analytických modelov, ktoré budú použité napr. pre lepšie plánovanie kapacít materských škôlok využitím prepojenia relevantných dát štátu a demografických predikcií. Štát tak bude môcť cielenejšie zlepšovať a zjednodušovať služby pre svojich občanov.

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (9 343 764 eur) – Projektom Ministerstvo zdravotníctva SR a NCZI  rozširuje rozsah poskytovaných služieb elektronického zdravotníctva na Slovensku a zároveň ponúka aj nové inovatívne služby, ktoré pomôžu zvýšiť atraktivitu a využiteľnosť eZdravia.  Jedným z hlavných cieľov je  zber a evidencia štruktúrovanej  zdravotnej dokumentácie  a jej  rozšírenie  o časti, ako sú napríklad ošetrovateľská dokumentácia, fyzikálne a fyziologické veličiny, či  smerníky na  realizované obrazové vyšetrenia. Takáto zmena  zdravotnej dokumentácie  zabezpečí zníženie administratívnej záťaže lekárov  a odstráni  duplicitne vypĺňanie údajov.  Ďalším  cieľom  je  otvoriť systém a  integračné rozhrania  pre všetky zúčastnené strany tak,  aby systém mohol byť lepšie využívaný nielen lekármi, ale aj občanmi a rezortnými  organizáciami.

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (37 637 115 eur) – Ministerstvo vnútra SR si dalo v projekte za cieľ rozšíriť Vládny cloud, čím reaguje na dodržiavanie princípu budovania nových informačných systémov verejnej správy  bezpečnom prostredí infraštruktúry Ministerstva vnútra SR. Projekt je plne v súlade so stratégiou odklonu budovania decentralizovaného hardwarového prostredia. Rozvoj jedného centrálneho miesta v dvoch geograficky oddelených lokalitách vytvára prostredie nie len pre existujúce informačné systémy verejnej správy, ale práve aj plánované desiatky nových informačných systémov podporených z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt zvýšenia kapacity umožňuje pokračovať v dosahovaní 5-násobne väčšej efektivity vynaložených finančných prostriedkov pri prevádzke infraštruktúry a úsporu z rozsahu pri nákupe HW, oproti individuálnemu nákupu a prevádzky HW na jednotlivých ministerstvách a úradoch.
Vzhľadom na obmedzenú alokáciu PO 7 OPII bol projekt rozdelený na 2 fázy: v sume 25 630 614 EUR a 12 006 501 EUR. Vyzvanie bude zverejnené počas 1. fázy.

Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry (18 186 306 eur) – Na Slovensku je asi 2000 prevádzkovateľov sietí a mnohé z nich patria medzi kritickú infraštruktúru. Ide o vodovody, kanalizácie, dátové siete a pod. Všetky tieto údaje budú na jednom mieste. Zjednoduší sa napríklad proces prípravy stavebného konania, pretože bude potrebný kratší čas na zbieranie informácií, ktoré sú k nemu potrebné. Systém tiež bude evidovať plánované investície jednotlivých prevádzkovateľov. V praxi to bude znamenať, že keď vodárne rozkopú ulicu kvôli vodovodu, k rozkopávke sa budú môcť pridať aj iní operátori a zakopať pri jednom výkope ďalšie siete. Informácie zhromaždené v informačnom systéme taktiež umožnia efektívnu podporu pokrývania územia širokopásmovým internetom.

Centralizovaný systém súdneho riadenia – CSSR  (11 889 980 eur) – Projekt Ministerstva spravodlivosti SR je súčasťou riešenia e-Justice. Zahŕňa rozsiahly komplex prepojených služieb, ktoré sú určené pre slovenské súdy, Najvyšší súd SR, ale aj pre klientov a iné externé subjekty. Projektom chce rezort zvýšiť produktivitu práce, čím sa ušetrí čas pracovníkov, a to najmä zautomatizovaním práce a rozdelením úloh. Cieľom je tiež zdieľaním informácií o podobných súdnych prípadoch eliminovať chyby a nezrovnalosti či zvýšiť produktivitu práce vďaka zdieľaniu znalostí – tzv. knowledge managment.

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1 (13 132 392 eur) – Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1 (13 132 392 eur) – Hlavným cieľom projektu ÚPVII je zvýšiť povedomie, zručnosti, metodickú a praktickú pripravenosť na kybernetické hrozby a útoky nielen medzi pracovníkmi štátnej a verejnej správy, ale aj udržiavať a rozširovať odborné znalosti a systematicky pripravovať expertov na kybernetickú bezpečnosť v spolupráci s akademickým prostredím. V rámci projektu bude vybudované Centrum simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti, tzv. Kybernetický polygón. Projekt má za cieľ pomôcť národnému hospodárstvu prostredníctvom tréningu štátnych expertov v prevencii a reakcii na kybernetické incidenty – pôjde najmä o predchádzanie a detekciu, ale aj rýchlejšie a efektívnejšie zásahy. „Tak, ako štát potrebuje protiteroristickú jednotku, tak potrebuje takéto jednotky aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII Jan Majtan.

Implementácia a integrácia informačného systému pre podporu rozhodovania a informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO (IS ÚRPO)  (6 300 160 eur) ­– Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií chce zvýšiť kvalitu poskytovania 63 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kompetencii MZ SR, a tým aj spokojnosti občanov. Úrad potrebuje mať aktuálne dáta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v prvej fáze a v druhej fáze plánuje vytvoriť samostatnú centrálu servisnú organizáciu, ktorá bude efektívne riadiť napríklad verejné obstarávanie pre všetkých poskytovateľov.

Jednotný informačný systém štatistických údajov (JISSU) (10 090 306 eur) – Štatistický úrad SR, ako prijímateľ finančných prostriedkov, chce okrem iného vytvoriť tzv. spoločný dátový sklad štatistických údajov, ktorý budú môcť používať iné povinné osoby. Cieľom je tiež to, aby boli údaje úradu viac dostupné vo formáte otvorených dát. Týmto projektom sa má podnikateľom ušetriť približne 602 000 hodín ročne, ktoré v súčasnosti strávia vyplňovaním štatistických zisťovaní.

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR (43 374 580 eur) – Tento systém má najmä zabezpečiť údaje finančnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Finančná správa ročne spravuje viac ako tri milióny daňových priznaní. Tieto informácie, ale aj napríklad aj informácie o plánovaných daňových kontrolách, sú citlivé a musia byť chránené. Po zavedení podobného systému v Nemecku sa zvýšil výber daní o 5 mld. eur ročne. Finančná správa si dala za cieľ implementovať moderné a efektívne nástroje a technológie pre kybernetickú ochranu a monitorovanie bezpečnostných incidentov. Projekt zabezpečí efektívnejšiu prácu útvarov, ako aj vysokú kvalitu práce a pracovného prostredia pracovníkov
 
Skočiť na hlavné menu