Ďalšia šanca pre najmenej rozvinuté okresy


Dátum: 12.09.2017

Obrázok k aktualite Ďalšia šanca pre najmenej rozvinuté okresy

Podnikatelia v najmenej rozvinutých okresoch sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov a investovať do spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Výzvu v objeme 50 miliónov eur, ktorá je cielená pre najmenej rozvinuté regióny, vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie.

 “Táto výzva v objeme 50 miliónov eur pre najmenej rozvinuté regióny bude cielená a vyhlásená len pre tých, ktorí chcú investovať v týchto menej rozvinutých regiónoch, to znamená v 12 okresoch definovaných v zákone. To dáva absolútne 100-% predpoklad a istotu, že týchto 50 miliónov eur, ak o ne bude záujem, skončí práve v tých okresoch, kde potrebujeme, aby sa buď udržala zamestnanosť, aby sa inovovalo vo fabrikách, alebo aby aj vznikali nové pracovné miesta,” priblížil Pellegrini.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch SR. Cieľ opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali o tom podpredseda vlády Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga.

 Cieľom výzvy je zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch prostredníctvom podpory inovácie produktov alebo výrobných procesov.

 „Najmenej rozvinuté okresy potrebujú samostatný špeciálny prístup. Nemôžu byť vystavené konkurencii ostatných. Je dôležité, aby sme vypísali výzvy, v rámci ktorých nebudú súperiť s celou krajinou, kde je pravdepodobnosť získania prostriedkov nižšia. Vítam preto rozhodnutie pána ministra hospodárstva vybrať sa cestou špecifickej výzvy, do ktorej sa môžu prihlásiť len projekty z týchto okresov,“ skonštatoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

„Chceme podporiť nové investície a vznik nových pracovných miest tam, kde sú najpotrebnejšie – v regiónoch s dlhodobou vysokou nezamestnanosťou. Výsledkom bude silnejšia regionálna a lokálna ekonomika a vyššia životná úroveň ľudí,“– zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny. V rámci výzvy môžu žiadatelia investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 50 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 100 000 eur. Maximálna intenzita pomoci pre mikro a malý podnik je 55 % a pre stredný podnik 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Žiadosti sa budú hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. novembra 2017, resp.  na 15. januára 2018. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov, alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime bude aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa jednoduchší.

Viac informácií o požiadavkách vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalších podmienkach poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

 


 


Skočiť na hlavné menu