Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu


Dátum: 02.10.2019

Obrázok k aktualite Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu
Popis projektu:
Úsek cyklistickej komunikácie „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu“ sa nachádza medzi dvomi úsekmi existujúcej cyklistickej infraštruktúry, t.j. dvoch nemotorových komunikácií, ktoré tvoria časť medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11. V súčasnosti je úsek cyklodopravnej trasy prechádzajúci cez Myslavský potok neprejazdný a nie je možná kontinuálna preprava osôb z mestskej časti Košice – Krásna a mestskej časti Nad jazerom do centra mesta bez obmedzenia a ohrozenia bezpečnosti cyklistov prepravujúcich sa do zamestnania a k občianskej infraštruktúre. Potreba realizácie prepojenia tejto cyklocesty vyplýva aj z nevyhnutnosti efektívneho napojenia sa na existujúce cyklocesty v rámci Eurovelo 11, ktoré vedú až do samotného centra Košíc, ako významného centra hospodárskeho a administratívneho významu s poskytovaním výrobných služieb (IT)
eurovelo1
Cieľ projektu: Zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej cyklistickej dopravy k pomeru na celkovom počte prepravených osôb v meste Košice prostredníctvom posilnenia infraštruktúry. Projektom dôjde k prepojeniu dvoch existujúcich nemotoristických komunikácií prostredníctvom vybudovania chýbajúceho úseku cyklotrasy a vytvoreniu strategického kontinuálneho úseku cyklistickej trasy k centrám hospodárskeho významu.

Hlavné aktivity projektu:
Hlavná aktivita 1: Prepojenie cyklistických komunikácii - Eurovelo 11
 
Súčasťou aktivity budú stavebné práce v rámci stavebných objektov:
 • Príprava územia
 • Cyklistická cestička
 • Cyklomost
 • Sadové úpravy
 • Dočasné dopravné značenie
 eurovelo3
Hlavná aktivita 2: Osveta a propagácia cyklistickej dopravy v meste Košice
 • v rámci aktivity budú vytlačené mapy cyklodopravných trás mesta Košice, ktorých účelom bude poskytnúť obyvateľom mesta dôležité informácie o existujúcich cyklotrasách v rámci Košíc, s uvedením odporúčaných a najvhodnejších trás na cyklo prepravu
 
Situácia po realizácii projektu:
V rámci projektu budú dosiahnuté výstupy:
 • Vybudovaná nová samostatná cyklistická cestička
 • Vybudovaný cyklomost v rámci novej cyklistickej cestičky
 • Vysadená sprievodná líniová zeleň popri novej cyklistickej cestičke po západnej strane
 • Spracované a vydané mapy cyklodopravných trás mesta Košice
 •  
Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu atraktivity cyklistickej dopravy v Košiciach. Obyvatelia dotknutých mestských častí sa budú môcť prepraviť do centra Košícdo zamestnania a k občianskej infraštruktúre mimo hlavného cestného ťahu zaťaženého automobilovou dopravou v príjemnom a bezpečnom prostredí použitím bicykla ako dopravného prostriedku. Tým sa prispeje nielen k atraktivite cyklistickej dopravy v meste, ale aj k zníženiu znečistenia životného prostredia - ovzdušia emisnými plynmi.
 eurovelo4
Prijímateľ: mesto Košice
Celkové oprávnené náklady projektu:  127 922,12 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 121 526,01 €
Vlastné zdroje:  6 396,11 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu