Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS Nitra


Dátum: 02.08.2019

Obrázok k aktualite Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS Nitra
Názov: Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS Nitra
klok1
Krátky popis: Cyklistická komunikácia „Cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra“ bude jedným z novo vybudovaných úsekov cyklistických komunikácií, ktoré vzniknú v zmysle "Koncepcie cyklistickej dopravy v meste Nitra".  Tento úsek má priamu väzbu na aj na ďalšie projekty cyklodopravných trás, ktoré budú predložené v rámci výzvy IROP. Tieto uvedené cyklodopravné trasy tak budú tvoriť sieť nových cyklistických komunikácií a cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách v Nitre a komunikáciách medzi sídlami Nitra a Vráble (jedna cyklistická komunikácia).  Cyklistické komunikácie budú doplnené aj o doplnkovú cyklistickú infraštruktúru ako chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, cyklodepo, systémy automatickej požičovne bicyklov a tiež o prvky, ktoré zvýšia bezpečnosť cyklistov (osvetlenie trás, svetelnú signalizáciu a pod.).
klok2
Cieľ projektu: Vytvorenie novej siete cyklistických komunikácií v meste Nitra, ich prepojenia na existujúce cyklotrasy a zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou (predovšetkým cyklistickou dopravou). „Cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra“ je v súlade s koncepčným materiálom „Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra“. V zmysle toho materiálu má byť v prvej etape (do roku 2020) v Meste Nitra dobudovaných cca. 27,30 km cyklistických komunikácií. Dĺžka cyklistickej komunikácie „Cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra“, ktorá je predmetom žiadosti o NFP bude mať dĺžku 2 417,04 m.

klokk
Cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra“ sa bude realizovať nasledovne (v zmysle členenia stavby na stavebné objekty):
  • Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku Klokočina - Staničná ulica
  • Cestička pre cyklistov a chodcov v úseku Staničná ulica - autobusová stanica
  • Verejné osvetlenie v úseku Klokočina - Staničná ulica
  • Verejné osvetlenie v úseku Staničná ulica - autobusová stanica
  • Sadovnícke úpravy - mestský les
  • Sadovnícke úpravy - verejné plochy
  • Cyklodepo
  • Signalizačné návestidlá výjazdu vozidiel cez cyklotrasu
 
Výsledok projektu: Cyklistická komunikácia bude mať dopravný charakter, pretože bude slúžiť na prepojeniu mestskej časti Klokočina cez mestský les Borina a Hollého ulicu na autobusovú stanicu. Cyklotrasa sa navrhuje v celej trase ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. Súčasťou výstavby bude aj cyklodepo na AS v Nitre a sadovnícke úpravy na Borine.  „Cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra“, bude mať dĺžku 2 417,04 m.
 
Prijímateľ:  mesto Nitra
Celkové oprávnené náklady projektu:  532 299,84 €
 
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 505 684,85 €
Vlastné zdroje:  26 614,99 €
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu:
Začiatok realizácie aktivít projektu: júl 2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu: február 2018
 
Skočiť na hlavné menu