Cyklotrasa I.etapa, Veľké Uľany


Dátum: 10.06.2020

Obrázok k aktualite Cyklotrasa I.etapa, Veľké Uľany

Názov: Cyklotrasa I.etapa, Veľké Uľany
ulany
Kód projektu: NFP302011G655
Popis projektu: Obec Veľké Úľany sa nachádza v západnej časti Trnavského kraja. Jedná sa o veľkú obec s takmer 4500 obyvateľmi, ktorej váčšina obyvateľov dochádza za prácou do mesta Sládkovičovo. Týmto smerom neexistuje cyklotrasa, preto je potrebné z dôvodu bezpečnosti a vyššej ekológie potrebné vybudovať nové cyklistické spojenie, ktoré v maximálnej možnej miere by obchádzalo existujúcu cestnú infraštruktúru, ktorá je nevyhovujúca pre cyklistov..
Cieľ projektu: je vybudovanie novej cyklistickej komunikácie medzi obcou Veľké Úľany a priemyselným parkom v meste Sládkovičovo v aspekte rozvoja nemotorovej (cyklistickej) dopravy a zvýšenia bezpečnosti cyklistov. Vďaka projektu vznikne nová cyklotrasa vedená mimo štátnej cesty č. II/510, o celkovej dĺžke 4,89km (z toho 2,299 km na ochrannej hrádzi vodného toku Čierna Voda).
Hlavná aktivita projektu:
 
Vybudovanie novej cyklistickej komunikácie
Spôsob realizácie aktivity (postup prác):
  1. Odstránenie ornice od začiatku cyklotrasy z obce po ochrannú hrádzu vodného toku Čierna Voda a vyrovnanie koruny hrádze zhutneným násypom z miestnych materiálov
  2. Vytvorenie podkladovej vrstvy cyklotrasy zo štrkodrviny a kameniva
  3. Osadenie parkových obrubníkov
  4. Vytvorenie povrchovej asfaltobetónovej vrstvy
  5. Úprava trávnatých plôch pozdĺž cyklotrasy
  6. Vyznačenie jazdných pruhov a osadenie zvislého dopravného značenia
 
 
Situácia po realizácii projektu:
 
Situácia po ukončení realizácie projektu predpokladá rozvoj cyklistickej dopravy medzi obcou Veľké Úľany a mestom Sládkovičovo. Realizáciou projektu sa dosiahne vybudovanie novej cyklistickej komunikácie, ktorá bude slúžiť na dopravu za prácou do priemyselného parku, ale aj za službami verejnou vlakovou dopravou, či na športovanie. Realizácia projektu prinesie zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky separáciu cyklistov z cesty č. II/510 na novú komunikáciu. Vďaka tomu sa výrazne zlepší situácia na neprehľadnej cestnej komunikácii, zlepší sa prejazdnosť (cesta bude bez cyklistov a ubudne aj počet osobných áut). Nová cyklistická komunikácia pomôže rozvinúť cyklodopravu a podporí väčšiu deľbu práce v dopravných službách v prospech cyklistiky a nemotorovej dopravy.
 
 ulany2
Prijímateľ: obec Veľké Uľany
Celkové oprávnené náklady projektu: 643 242,29€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 611 080,18€
Vlastné zdroje:  32 162,11€
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu