Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati - Madaras


Dátum: 14.01.2019

Obrázok k aktualite Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej Hati - Madaras
Krátky popis:

Projekt je primárne zameraný na vybudovanie cyklistickej komunikácie v dĺžke 1 501,86 m, ktorá významne podporí zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb v meste Spišská Nová Ves.
madaras
Z urbanisticko-dopravnej koncepcie je cyklistická komunikácia včlenená do priestoru medzi vodný tok Hornádu a mestskú zástavbu. Komplexne rieši napojenie navrhovanej cyklistickej komunikácie na existujúcu časť cyklistickej komunikácie, čím sa zabezpečí prepojenie nemotorovej infraštruktúry v osi východ – západ v rámci územia mesta. Funkčnosťou je orientovaná pre prepojenie jednotlivých centier osídlenia mesta s centrami hospodárskeho významu situovanými pozdĺž cyklistickej komunikácie, resp. v jej bezprostrednej blízkosti. Cyklistická infraštruktúra pre nemotorovú dopravu je v súlade s technickými podmienkami pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (TP 85). Navrhnutá je nezávisle od miestnych komunikácií z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cyklistickej premávky, pozostáva z dvoch jazdných pruhov o šírke 1,50 m.
madaras1

Prijímateľ:  Mesto Spišská Nová Ves
Celkové oprávnené náklady projektu:  170 389,72 €  
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 161 870,23 € 
Vlastné zdroje:  8 519,49 €   
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: august 2016
 Ukončenie realizácie aktivít projektu: december 2017
 
madaras2
Skočiť na hlavné menu