Cyklochodník ul. Bajkalská Prešov


Dátum: 02.04.2019

Obrázok k aktualite Cyklochodník ul. Bajkalská Prešov
Názov: Cyklochodník ul. Bajkalská Prešov – konečná zastávka MHD – sídl. III.
bajk
Krátky popis:
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti účastníkov nemotorovej dopravy vybudovaním novej - samostatnej cyklistickej komunikácie a zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom:
 • vybudovania novej cyklistickej komunikácie, zabezpečujúcej plynulé prepojenie dvoch existujúcich cyklotrás v smere zo Sídliska III. v Prešove do Veľkého Šariša,
 • realizácie opatrení na upokojovanie dopravy,
 • realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mesta Prešov a v prímestských oblastiach. 
 
Hlavné aktivity projektu:
 • A. Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
 • A1 - Výstavba novej cyklistickej komunikácie „Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD na sídlisku III.“
 • A2 - Zriadenie prvkov upokojovania dopravy v rámci cyklistickej komunikácie „Cyklochodník ul. Bajkalská - konečná zastávka MHD na sídlisku III”. 
 • B. Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti
 • B1 - Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
 bajk1
Prínosy projektu:
 • Realizácia aktivít projektu prispeje ku kvalitatívnemu posunu vo väzbe na viaceré ukazovatele, konkrétne projekt prispeje k:
 • -  vybudovaniu novej cyklistickej komunikácie v celkovej dĺžke 0,48375 km nielen pre obyvateľov mesta Prešov, Veľkého Šariša, prípadne aj ďalších priľahlých obcí, ktorí budú môcť cyklistickú komunikáciu využívať ako plnohodnotný a bezpečný spôsob prepravy za prácou, za vzdelaním, či za občianskou vybavenosťou,
 • -  odstráneniu existujúcich kolíznych bodov (automobilová dopravy/cyklista/chodec), elimináciu nehodových situácií a tým aj k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a prejazdoch cez cestu (budovaním prvkov upokojovania dopravy - rampa, prechod pre chodcov a cyklistov cez komunikáciu, oddelenie cyklistickej komunikácie od chodníka pre peších)
 bajk2
Prijímateľ:  Mesto Prešov
Celkové oprávnené náklady projektu:  148 358,67 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 140 940,74 € 
Vlastné zdroje:  7 417,93 € 

Operačný program: IROP

Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: marec 2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu: júl 2018
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu