Cyklochodník Nitra – Vráble, I a II. etapa


Dátum: 19.11.2019

Obrázok k aktualite Cyklochodník Nitra – Vráble, I a II. etapa
Popis projektu: „Cyklistický chodník Nitra - Vráble I. a II. etapa“ ako cyklodopravná regionálna trasa, bude zabezpečovať cyklodopravné spojenie krajského mesta Nitra a mesta Vráble. V zmysle koncepčného materiálu "Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra" sa vybuduje ucelená sieť cyklistických komunikácií. Dĺžka cyklistickej komunikácie "Cyklistický chodník Nitra - Vráble I. a II. etapa" bude celkom 6,4 km. Súčasťou tejto cyklistickej komunikácie bude aj doplnková cyklistická infraštruktúra.
vrable1
 
Cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovať cyklodopravné prepojenie dvoch mestských centier: Nitra a Vráble bezkolíznym spôsobom s využitím predovšetkým jestvujúcich komunikačných telies spevnených účelových komunikácií v katastrálnych územiach Janíkovce a Chrenová.
Hlavné aktivity projektu:
 
Hlavná aktivita 1: Prepojenie cyklistických komunikácii mesta Nitry
 
  • Dĺžka cyklistickej komunikácie „Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. etapa“, bude mať dĺžku 6,4 km a bude na nej vybudovaná doplnková cyklistická infraštruktúra:
  • 1., cykloprístrešok (informačné miesto_01, ktorého súčasťou sú 2 lavičky, 1 odpadkový  kôš a 6 stojanov na bicykle)
  • 2., cykloprístrešok / informačné miesto_02, ktorého súčasťou sú 2 lavičky, 1 odpadkový  kôš a 4 stojany na bicykle
  • - prvky drobnej architektúry situované v teréne mimo cykloprístreškov, ktorými sú 1 cyklodopravná vývesná mapa, 5 cyklosmerovníkov a 7 malých cyklošípok a  2 lavičky
 
Hlavná aktivita 2: Osveta a propagácia cyklistickej dopravy v meste Nitra
 
Situácia po realizácii projektu:
Mesto Nitra a Mesto Vráble sú jedinými mestskými aglomeráciami v okrese Nitra. Cyklodopravné trasy budú prioritne určené pre obyvateľov týchto miest, ako aj obyvateľov obcí, ktoré sú v blízkosti cyklodopravnej trasy. Obyvatelia z tohto územia, tak budú môcť po cyklotrase dochádzať nie len do zamestnania, ale aj za službami či do škôl. Obe mestá tak budú po dobudovaní cyklodopravných trás dostupné aj nemotorovou dopravou - cyklodopravou čím sa postupne zvýši atraktivita cyklistickej dopravy u verejnosti. Je vysoký predpoklad, že novovybudované úseky cyklistických trás budú využívať obyvatelia regiónu a aj jeho návštevníci ako možnosť aktívneho oddychu a relaxu. 
vrable2
Prijímateľ: mesto Nitra
Celkové oprávnené náklady projektu:  897 742,01 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 852 854,91 €
Vlastné zdroje: 44 887,10
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu