Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa


Dátum: 15.10.2020

Obrázok k aktualite Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa


cad1

Cieľ projektu:
je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (1.Etapa). 

Hlavná aktivita projektu:
 Cyklistická komunikácia, ktorá je predmetom predkladaného projektu predstavuje prvú etapu z celkovej dĺžky 8,5 km. Vzhľadom na zložitosť celej trasy je táto rozdelená na tri etapy, pričom v rámci predkladaného projektu sa rieši úsek v celkovej dĺžke 1,7486 km. Väčšina tejto trasy je vedená súbežne s cestou II/487.

Situácia po realizácii projektu:
Novo navrhovaná cyklistická komunikácia ( spoločná pre chodcov a cyklistov )  sa napája na existujúce chodníky. Tento cyklistická komunikácia začína napojením v križovatke ulíc Okružná a Palárikova (cesta II/487). Pokračuje pozdĺž cesty II/487 a pri križovatke s ulicou Hviezdoslavova ju križuje a prechádza na druhu stranu, kde a vedie v zeleni v „parku“ a v oddychovej zóne až k ceste II/487 pri moste ponad rieku Kysuca. Tam prechádza na druhú stranu a vedie po Nábreží, kde je ukončená na ceste I/11B – ulica Námestie Slobody.
Realizácia projektu prispeje ku zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (1. Etapa), k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti do vzdialenejšieho priemyselného parku, ktorý sa nachádza v severnej časti mesta (PZ II.) a priemyselnej zóny nachádzajúcej sa priamo vo východnej časti mesta (PZ I.), ako aj k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia dopravou.

Prijímateľ: mesto Čadca

Celkové oprávnené náklady projektu: 354 385,34 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 336 666,07€
Vlastné zdroje:  17 719,27€

Operačný program: IROP
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2020
 
 
 
Skočiť na hlavné menu