CoFoE: Panel pre klímu, ekológiu a zdravie prijal záverečné odporúčania


Dátum: 14.01.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Panel pre klímu, ekológiu a zdravie prijal záverečné odporúčania
Do piatich okruhov tém a 51 odporúčaní vyústilo záverečné zasadnutie občianskeho panelu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) zameraného na klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie. Dovedna dve stovky účastníkov zo všetkých krajín EÚ sa 7. až 9. januára stretli vo Varšave, aby určili témy, ktorými sa bude zaoberať plenárna konferencia CoFoE v dňoch 21. a 22. januára v Štrasburgu.

Z nápadov, ktoré vznikali počas troch stretnutí členov diskusného panelu, vznikol 27-stranový dokument, ktorý určil päť hlavných tematických prúdov: lepší spôsob života; ochrana životného prostredia a zdravia; presmerovanie ekonomiky a spotreby; udržateľnejšia spoločnosť a starostlivosť o všetkých.

V okruhu "Lepší spôsob života" sa občania vyslovili za dotácie na ekologické poľnohospodárstvo a väčšiu dostupnosť ekologických výrobkov. Odporúčajú, aby EÚ stanovila minimálne normy pre kvalitu potravín a podporila používanie sezónnych potravín v školských jedálňach.

Do tejto skupiny patria aj výzvy na nové cyklotrasy, odporúčanie, aby sa výroba potravín stala súčasťou verejného vzdelávania a, ak je to možné, malo by sa dotovať vytváranie záhrad na školách a projekty mestského záhradníctva pre verejné a súkromné priestory. Panelisti odporučili prijatie smernice vyžadujúcej, aby programy rozvoja robili mestá zelenšími.

V oblasti ochrany životného prostredia a zdravia sa odporúčania týkajú jednotného systému označovania výrobkov v EÚ zobrazujúceho ich ekologickú stopu. Tento systém označovania musia dodržať aj výrobky z krajín mimo Únie. Panelisti chcú tiež viac investícií do skúmania nových ekologických zdrojov energie a zároveň žiadajú drastické zníženie pesticídov a hnojív na farmách,  ako aj rozšírenie chránených území pre zachovanie biodiverzity pre všetky zvieratá a rastliny. Odporúčajú, aby boli generické dotácie pre poľnohospodárstvo presmerované na projekty súvisiace s rozvojom trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Do tejto oblasti spadajú aj výzvy na rýchle a masívne zalesňovanie v Európe.

Občania žiadajú aj elimináciu neudržateľných foriem balenia potravín vrátane plastových obalov, postupné ukončenie intenzívneho chovu zvierat a zákaz zbytočného používania antibiotík a iných živočíšnych liečiv v doplnkových látkach pre zvieratá. Odporučili tiež zdanenie nezdravých potravín.

Presmerovanie ekonomiky a spotreby podľa panelistov znamená zaviesť prísnejšie environmentálne výrobné normy a zaistiť spravodlivé pracovné podmienky v celom výrobnom reťazci. EÚ a jej členské štáty by mali obmedziť reklamu na produkty, ktoré poškodzujú životné prostredie a Únia by mala rozšíriť systémy zálohovania a recyklácie primárnych obalov zo skla, plastov či hliníka. Žiadajú účinnejšie obehové hospodárstvo v EÚ a vytvorenie právneho rámca na zabezpečenie lepšieho a lacného prístupu k miestnym a kvalitným potravinovým výrobkom.

Tematický okruh "Udržateľnejšia spoločnosť" požaduje povinné zavádzanie filtrov na CO2, najmä v uhoľných elektrárňach. Panelisti odporučili obmedziť intenzívny priemyselný chov zvierat, aby sa znížila produkcia metánu, a podporili výrobu takzvaného zeleného vodíka, aj keď je to nákladovo náročné. Vyslovili sa za "politiku nátlaku" v EÚ – odmeňovanie riešení znižujúcich znečistenie vôd, pôdy, vzduchu a žiarenia a udeľovanie pokút pre znečisťovateľov. Vyzvali tiež na zníženie množstva dovážaného tovaru do EÚ, ktorý nespĺňa potrebné ekologické normy. V oblasti dopravy by EÚ mala finančne pomôcť členským štátom pri zlepšovaní prepojenia s vidieckymi oblasťami, ekologizácii dopravy, napríklad zavádzaním elektrických vlakov a podporou zavádzania elektrických vozidiel, ktoré používajú batérie nezaťažujúce životné prostredie.

Posledný okruh "Starostlivosť o všetkých" odporúča, aby EÚ zabezpečila spoločné zdravotné normy a presadzovala dôstojnú minimálnu mzdu, maximálny počet pracovných hodín a rovnakú odbornú prípravu pre rovnaké osvedčenia zdravotníkov v Únii. Občania chcú, aby liečba v celej EÚ mala rovnakú kvalitu za primerané miestne náklady. Privítali by vytvorenie celoeurópskej databázy zdravotnej starostlivosti a viac investícií do spoločných výskumných a inovačných projektov v oblasti zdravia.

Odporučili tiež, aby sa dámske hygienické výrobky pri zdaňovaní prestali považovať za luxusné výrobky, keďže ide o základné zdravotné potreby. EÚ by podľa ich návrhov mala presadzovať minimálne štandardy pre kvalitnú zubnú starostlivosť vrátane preventívnych prehliadok pre všetky členské štáty a tie by do svojich školských osnov mali zahrnúť aj otázky duševného zdravia a sexuálnej výchovy.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu