Chvojnica: Obec rekonštruuje kultúrny dom


Dátum: 26.12.2021

Obrázok k aktualite Chvojnica: Obec rekonštruuje kultúrny dom

Obec Chvojnica začala s realizáciou projektu s názvom „Stavebné úpravy vnútorných priestorov kultúrneho domu v obci Chvojnica“ s kódom 309070Z150 podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 19 233,94 EUR. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu SR a predstavuje sumu 18 272,24 EUR.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie vzhľadu a atraktivity obce rekonštrukciou interiérových priestorov kultúrneho domu, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb a zvýšenie kvality života v obci. Jedná sa o rekonštrukciu kuchyne, chodby, komory, skladu a jedálne kultúrneho domu. Počas rekonštrukcie budú opravené a zmodernizované existujúce povrchy týchto miestností a výplne dverných otvorov. Projekt zahŕňa postupné ručné rozoberanie starých povrchov ako vybúranie obkladov, dlažieb, odstránenie starých omietok a vyvesenie dverných krídel. Následne budú odkryté povrchy nahradené novými dlažbami a obkladmi, steny a stropy nanovo namaľované a osadené laminátové vnútorné dvere. Namontované budú tiež nové sadrokartónové stropné podhľady a svietidlá.

Projekt je podporený v rámci Opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a Podopatrenia 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Projekt bol podaný do výzvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou - Kopaničiarsky región s kódom MAS_038/7.4./2.

Obdobie realizácie projektu: 9/2021 – 12/2021

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa: www.apa.sk


Skočiť na hlavné menu