CHATA VANESS - Rekreačný objekt pre vidiecky cestovný ruch


Dátum: 27.03.2020

Obrázok k aktualite CHATA VANESS - Rekreačný objekt pre vidiecky cestovný ruch

 
Názov projektu CHATA VANESS - Rekreačný objekt pre vidiecky cestovný ruch
Kód projektu 064PO070025
Prijímateľ Názov Ing. arch. Radoslav Repka
Sídlo Stará Ľubovňa, Okružná 46, 06401
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Veľká Lesná      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11.05.2017 14.02.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 184162,75
Z toho NFP 101289,51
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bola výstavba ubytovacieho zariadenia s doplnkovými službami. Konkrétne išlo o výstavbu zariadenia s kapacitou 5 lôžok a doplnkovými relaxačnými službami v podobe detského ihriska, posedenia s grilom a ohniskom, exteriérovej sauny a vírivky. Navrhovaný objekt bol projektovaný predovšetkým pre užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, pre ubytovanie a relax marginalizovaných skupín, keďže novostavba chaty zo strany vstupnej časti plynule nadväzuje na existujúcu niveletu terénu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov  
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Cieľom projektu boo komplexné riešenie služieb cestovného ruchu v regióne a podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou. Žiadateľ prostredníctvom aktivít zahrnutých v ŽoNFP plánoval vyhovieť neustále narastajúcemu dopytu po službách vidieckeho cestovného ruchu. Ciele projektu sa napĺňajú prostredníctvom výstavby ubytovacieho zariadenia a zriadenia doplnkových relaxačných služieb v obci Veľká Lesná. Žiadateľ plánoval diverzifikovať svoju doterajšiu podnikateľskú činnosť a vybudovať ubytovacie zariadenie s 5 lôžkami a doplnkovými relaxačnými službami v podobe detského ihriska, posedenia s grilom a ohniskom, exteriérovej sauny a vírivky. Žiadateľ vďaka vybudovaniu ubytovacieho zariadenia a doplnkových relaxačných zariadení napomáha rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v obci a regióne. Realizáciou projektu si žiadateľ udržal svoju samostatnú zárobkovú činnosť, a zároveň na prevádzku ubytovacieho zariadenia prijal 1 nového zamestnanca na 100% pracovný úväzok. Tým umožnil rozšírenie zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva a prispel k zvýšeniu úrovne života na vidieku a taktiež stabilizoval a umožnil rast podnikateľských subjektov, čo viedlo k rastu zamestnanosti.

vaness
Skočiť na hlavné menu