CESTA V DEMÄNOVSKEJ DOLINE JE PRIPRAVENÁ NA SVETOVÝ POHÁR V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ 2024


Dátum: 23.11.2023

Obrázok k aktualite CESTA V DEMÄNOVSKEJ DOLINE JE PRIPRAVENÁ NA SVETOVÝ POHÁR V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ 2024
Žilinský samosprávny kraj realizoval v roku 2023 na ceste II/584 v regióne Liptov stavebné úpravy za viac ako 2 mil. eur. Rekonštrukcia prebiehala na vybraných úsekoch cesty v Demänovskej Doline a Liptovských Matiašovciach - Huty. Súčasťou rekonštrukcie a modernizácie bola rekonštrukcia oporného múru a sanácia telesa cesty.

V obci Demänovská Dolina bol pod cestou II/584vybudovaný železobetónový oporný múrv dĺžke 70 metrovs výškou steny 2 – 3 m (v km 55,950 – 56,020), ktorý nahradil pôvodný kamenný oporný múr z 50tych rokov minulého storočia. Oporný múr je jedinečný svojím dekorom s oválnym žulovým kameňom, ktorý je citlivo prispôsobený okolitej prírode. Zrekonštruovaný bol aj priľahlý úsek cesty, v dĺžke 100 metrov. „Realizácia prác bola časovo ohraničená, s ohľadom na neresenie rýb v mesiacoch apríl-máj a september-október, kedy bola premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK. Stavebné práce prebiehali 4 mesiace, v celkovej výške 392 tisíc eur s DPH. V intraviláne obce Demänovská Dolina prebiehala aj sanácia telesa cesty (v ckm 59,138-59,213). Sanovaný bol pravostranný svah telesa cesty, v dĺžke 70 metrov, pomocou veľkopriemerových vŕtaných železobetónových pilót, priemeru 600 mm, ukotvených do železobetónového venca, ktorý je zastabilizovaný zemnými lanovými kotvami. Okrem samotného múru bola realizovaná aj výmena konštrukčných vrstiev vozovky na celú šírku, v dĺžke 90 metrov.


„Rekonštrukciou sme zabezpečili odvodnenie ľavostrannej priekopy, v dĺžke 200 metrov, s dobudovaním dvoch vtokových horských vpustov a rúrových priepustov,“ doplnila Tisoňová. Stavba bola realizovaná v priebehu 5 mesiacov v celkovej sume 420 tisíc eur s DPH. Finančne najvýraznejšou investíciou bolo zosilnenie povrchu cesty a výmena bezpečnostných zariadení (v ckm 54,194-55,950 a 56,020-56,950). Rekonštruované boli 2 úseky cesty, v celkovej dĺžke 2,7 km. Zrealizovaná bola výmena konštrukčných vrstiev vozovky, 10 ks nových rúrových priepustov so železobetónovými čelami, odvodňovacími priekopami, v dĺžke 1,8 km. V celom úseku boli vymenené bezpečnostné oceľové zvodidlá. Celkové náklady rekonštrukcie týchto 2 úsekov cesty boli vo výške 818 tisíc eur s DPH. Zhotoviteľ stavbu realizoval v trvaní 7 mesiacov. V tomto roku prebiehala aj rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty – Liptovské Matiašovce, vpravo. Uvedenú stavbu zhotoviteľ realizoval v trvaní 4-och mesiacov, v celkovej cene 393 tisíc eur s DPH. Účelom rekonštrukcie tohto úseku cesty, v dĺžke 78 metrov bola výstavba železobetónového oporného múru pod cestou pre zabezpečenie stability telesa cesty a následne rekonštrukcia všetkých konštrukčných vrstiev vozovky. Doplnené bolo zábradelné zvodidlo, a odvodňovacia priekopa medzi vozovkou a rímsou oporného múru pre zabezpečenie odtoku vody z vozovky do terénu, mimo úsek steny oporného múru. Vďaka eurofondom sme v roku 2023 zrealizovali rekonštrukciu cesty II/584 v celkovej dĺžke 2 968 metrov, s vybudovaním oporných múrov v dĺžke 218 metrov, v celkovej výške 2,02 mil. EUR s DPH. Na rok 2024 je na ceste II/584, v k. ú. Liptovské Matiašovce smer Huty, pripravená rekonštrukcia v celkovej dĺžke 3 km, vo výške 424 tisíc eur s DPH. Rekonštrukciou sa dosiahne zosilnenie telesa cesty, výmena asfaltového krytu vozovky a zvýši bezpečnosť v kritických úsekoch cesty, najmä v nebezpečných zákrutách.

Rekonštrukcia a modernizácia vybraných úsekov na ceste II/584 bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), s 5% spoluúčasťou ŽSK vo výške 101 150 eur s DPH. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Sme radi, že sa podarilo ukončiť stavebné práce ešte pred začatím zimnej sezóny. Ide o naozaj veľkú investíciu (pozn. 2 mil. 023 tis. eur) a verím, že pre vodičov bude jazda týmto úsekom plynulejšia, a hlavne bezpečnejšia a to nielen počas nadchádzajúcej zimnej sezóny, ale celoročne. Dovolím si pripomenúť, že v Jasnej sa v januári 2024 uskutoční Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní a cesta bude naozaj vyťažená. Ideme ďalej a v roku 2024 máme naplánované ďalšie rekonštrukcie, samozrejme nielen na spomínanej ceste II/584, ale v rámci celého Žilinského kraja.“
Skočiť na hlavné menu