Cesta Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom


Dátum: 15.05.2020

Obrázok k aktualite Cesta Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom
Stručný popis projektu: Cesta II/580  Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom  zabezpečuje prepojenie centier osídlenia  Šurany (3.skupina)  a Levice (2.skupina). Cesta je dôležitou spojnicou pre miestnu a regionálnu dopravu. Projekt má významný prínos  z pohľadu dostupnosti verejných služieb a to tým, že  zabezpečí  mobilitu a dopravné napojenie do mesta Šurany v okrese Nové Zámky  a okresného  mesta Levice.

ur
Hlavné aktivity projektu:
 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít :
 
1. Stavba cesta Šurany - Podhájska - Kalná nad Hronom
2. Vykonanie bezpečnostného auditu
 
Aktivita 1:  rieši zlepšenie parametrov a stavebno-technického stavu dotknutého úseku existujúcej a jej súčastí cesty v nasledujúcom rozsahu:
  • zvýšenie únosnosti vozovky min o 15% oproti súčasnosti,
  • odstránenie bodových závad vozovky podľa stavebno-technického stavu cesty,
  • modernizáciu existujúcich autobusových zastávok v obci Beša a pri obci Hul,
  • spevnenie krajníc a svahov cestného telesa,
  • reprofilácia odvodnenia,
  • vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry (zvodidlá, merače rýchlosti), dopravné značenie.
Situácia po realizácii projektu:
  Projekt má významný prínos  z pohľadu dostupnosti verejných služieb a to tým, že  zabezpečí  mobilitu a dopravné napojenie do mesta Šurany v okrese Nové Zámky  a okresného  mesta Levice. V oboch centrách osídlenia je koncentrovaná infraštruktúra regiónu v oblasti poskytovania verejných služieb.  Zároveň  ide o príspevok do rozvoja územia, ktoré má strategický význam z dôvodu  vysokej návštevnosti obce Podhájska s jej termálnymi prameňmi. projekt modernizácie cesty II/580 rieši podmienky pre bezpečnú dopravu s dôrazom na mobilitu a zlepšenie dostupnosti  riešenej časti Nitrianskeho kraja na nadradenú cestnú infraštruktúru -  cesty I. triedy (I/75, I/64, I/51). Projekt po realizácii skvalitní  infraštruktúrne podmienky pre hospodársky rast a ekonomický rozvoj  nielen v danom území, ale s dopadom aj na vyššiu regionálnu a národnú úroveň. Nahrádza plánovanú cestu nadregionálneho významu R7.
 ur1
Prijímateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Celkové oprávnené náklady projektu: 5 986 158€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 5 686 850,10€
Vlastné zdroje: 299 307,90€
 
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2019
 
Skočiť na hlavné menu