Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. septembru dosiahlo 7,37 %


Dátum: 12.10.2017

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. septembru dosiahlo 7,37 %
V ôsmich z jedenástich operačných programov na roky 2014 - 2020, kde je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR, sa z finančných prostriedkov Európskej únie do konca septembra využilo 1,026 mld. eur z upravenej alokovanej sumy 13,921 mld. eur.

 Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 - 2020 do 30. septembra v ôsmich z jedenástich programov 1,026 mld. eur. Predstavuje to podiel 7,37 % z celkovej upravenej alokácie všetkých programov 13,921 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka (PRV). Oproti koncu augusta čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 36,56 mil. eur a miera o 0,27 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo zverejnených informácií Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu týchto programov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom septembra 179,53 mil. eur, čo je 8,68 % zo záväzku 2,069 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 6,61 mil. eur, resp. o 0,33 percentuálneho bodu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ do konca deviateho mesiaca 14,56 % (575,12 mil.eur z 3,949 mld. eur), Technická pomoc 13,60 % (21,64 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Ľudské zdroje 10,88 % (239,87 mil. eur z 2,205 mld. eur), program spolupráce Interact III 7,24 % (2,85 mil. eur z 39,39 mil. eur), Kvalita životného prostredia 3,48 % (109,31 mil. eur z 3,138 mld. eur), IROP 2 % (34,73 mil. eur z 1,739 mld. eur), Výskum a inovácie 1,80 % (40,24 mil. eur z 2,231 mld. eur) a Efektívna verejná správa 0,94 % (2,61 mil. eur z 278,45 mil. eur). V zostávajúcich troch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur sa bude prvýkrát odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 30. septembru je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu, teda ministerstva financií, schváliť výdavky v minimálnej výške 181,56 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2017 už splnili operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Technická pomoc.

Operačný program Výskum a inovácie má do konca tohto roka dočerpať ešte 66,09 mil. eur, Kvalita životného prostredia 44,72 mil. eur, IROP 44,47 mil. eur, Ľudské zdroje 16,35 mil. eur a Efektívna verejná správa 9,93 mil. eur. Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca aktuálneho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (celková alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má alokáciu z peňazí EÚ 1,56 mld. eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu