Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy


Dátum: 11.06.2021

Obrázok k aktualite Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy

Názov: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy


zbehy

Kód projektu: NFP302040K774

Popis projektu: Zbehy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji severozápadne od mesta Nitry. Obec je prepojená na trasy I. triedy č. 64. Cesta spája mestá Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno, napája sa na cestu I. triedy č. 64, ktorá spája centrá osídlenia Trnava, Nitra, Banská Bystrica.
Cieľom projektu je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v jednotlivých lokalitách obce prostredníctvom zníženie hlučnosti, prašnosti a zníženia mieri znečistenia ovzdušia v daných lokalitách prostredníctvo budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia žijúci v obci Zbehy a jej návštevníci.

Cieľ projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy v jednotlivých lokalitách prostredníctvom zníženie hlučnosti, prašnosti a zníženia mieri znečistenia ovzdušia v daných lokalitách prostredníctvo budovania prvkov zelenej infraštruktúry.

Hlavné aktivity projektu:
  • Stavebné práce - Rekonštrukcia spevnených plôch
  • Osadenie prvkov zelene – Zazelenanie miest
Situácia po realizácii projektu:  
Po realizácii projektu prispeje tento projekt  k zvýšeniu merateľných ukazovateľov počet budovaných prvkov zelenej infraštruktúry, vytvorenie alebo obnovenie priestranstva v mestskej oblasti, počet zavedených opatrení na zníženie hluku. Tieto merateľné ukazovatele sú v nadväznosti na realizované práce jediným riešením vzniknutej situácie. Každej lokalite sa  týmto projektom prispeje k zníženiu hlučnosti a zníži sa aj podiel prašnosti, prostredníctvom výsadby zelene a ostatných aktivít. Keďže v lokalitách sa budú budovať aj prvky drobnej architektúry prispejú k celkovému vzhľadu a využitia územia nielen obyvateľmi žijúcich v obci, ale aj širokej verejnosti.
zbehy1

Prijímateľ: Obec Zbehy
Celkové oprávnené náklady projektu: 453 163,90 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 430 505,71 €
Vlastné zdroje: 22 658,20 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: september 2019
 
 
Skočiť na hlavné menu