Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča
geča
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča
Kód projektu: NFP 302041N656
Popis projektu: najdôležitejšie multifunkčné väzby spájajú obec Geča s metropolitným mestom Košice a to jednak na úseku pracovných príležitostí a jednak na úseku zariadení vyššej občianskej vybavenosti. Projekt zahŕňa štyri územia v obci z toho 1 územie ako hlavné námestie pred kostolom a kaštieľom a 3 územia zelených verejných plôch medzi cestnou komunikáciou a zástavbou rodinných domov.
Cieľ projektu: vytvoriť kvalitné prostredie pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi obce, zlepšiť ekologickú stabilitu a celkový obraz sídelného prostredia.
Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie parkových a oddychových multifunkčných zón a Výsadba živého plota.
Vyššie uvedené hlavné aktivity sa budú realizovať nasledovným spôsobom:
územia sú navrhované a rozdelené na niekoľko zón podľa funkčnosti:
 
Územie č.1: /námestie pred kostolom a kaštieľom/
 • Oddychová zóna a detské ihriská + informačná tabuľa s údajmi o obci
 • Oddychové zóny s altánkom a sedenie pri dominantnom ihličnatom strome a kvetinové okrasné záhony na námestí
 • Verejno-spoločenská zóna – vytvorenie plochy pre usporiadanie obecných slávností
 • Zóna pre šport, fitness a posilńovanie v exterierovom prostredí
 • Pikniková zóna s ohniskom a sedením s lavicami a stolom
 • Posilnenie peších komunikácii v obci
 • Výsadba zelených prvkov pre ochladenie a živých zelených oplotení od cestného telesa
 • Výsadba ovocných stromov
 • Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch
Územie č.2  /ulica Široká/
Posilnenie peších komunikácii v obci
 • Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa
 • Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch
Územie č.3  /ulica Obecná/
 • Posilnenie peších komunikácii v obci
 • Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa
 • Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch
 • Vytvorenie zelených spevnených plôch s prirodzeným vsakovaním do podložia
 
 
 Územie č.4  /ulica Kostolná/
 • Posilnenie peších komunikácii v obci
 • Výsadba zelených prvkov a živých zelených oplotení od cestného telesa
 • Odvedenie zrážkovej vody do štrkových pásov a plôch
 
Situácia po realizácii projektu: Realizáciou aktivít projektu dôjde k vytvoreniu kvalitného prostredia pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi obce, k zlepšeniu ekologickej stability a celkového obrazu sídelného prostredia ako i k prepojeniu obyvateľov ako aj k prepojeniu človeka a vonkajšieho prostredia v blízkosti domova. Pomocou realizácie aktivít projektu sa má podporiť súnaležitosť s vlastným okolím a komunitou. Napomôže sa budovaniu dobrých vzťahov s ostatnými obyvateľmi a zvýši sa účasť jedinca na dianí v obci za zlepšenia kultúrneho vyžitia.
geča6
geča5
geča4
 geča3geča2
Prijímateľ: obec Genča
Celkové oprávnené náklady projektu:  473 788,72€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 450 099,28€
Vlastné zdroje:  23 689,44€
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj  2020
 
 
 
Skočiť na hlavné menu