Budovanie eGovernmentu podporí ďalších šesť projektov


Dátum: 26.04.2019

Obrázok k aktualite Budovanie eGovernmentu podporí ďalších šesť projektov
Elektronizácia služieb školstva, menej času stráveného na úradoch, kompletná elektronizácia živnostenského registra, aj to sú niektoré prínosy šiestich projektov, ktoré na dnešnom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7).
 
„Na druhom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku sme schválili šesť projektov, ktoré uľahčia komunikáciu ľudí s verejnou správou. Ich cieľom je hlavne  znižovanie byrokracie a prínosy pocítia hlavne klienti živnostenského odboru a pracovníci Sociálnej poisťovne,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.
 
Členovia Riadiaceho výboru OP II – PO 7 dnes schválili tieto projekty:
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP) – (18 435 460 eur) - Cieľovou skupinou sú občania a projekt pomôže aj pracovníkom Sociálnej poisťovne. Vďaka projektu budú zelektrizované konania o dávkach, čo pre občana znamená skrátenie dĺžky ich vybavovania. Sociálna poisťovňa dnes disponuje rôznymi informačnými systémami, ktoré vznikali v rôznom čase a nie sú zjednotené. Projekt ráta aj so znížením administratívnej záťaže na zamestnancov Sociálnej poisťovne.
Projekt MODA SP pokrýva agendy ako výplata dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti a čiastočne starobné dôchodkové sporenie. Prostredníctvom projektu sa zníži riziko oneskoreného vyplácania dávok dôchodkového poistenia. Podľa slov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho systém nahrádza štyri  z piatich nosných systémov Sociálnej poisťovne.
Živnostenský register – (3 913 497  eur) – Národný projekt, ktorého prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR, skompletizuje elektronizáciu procesov živnostenského registra (ŽR). Aktuálny informačný systém už nie je prispôsobený na súčasné požiadavky a nespĺňa ani kvalitatívne parametre, aké sa v súčasnosti kladú na moderné systémy. Keď sa živnostník presťahuje z okresu do okresu, putuje spolu s ním aj spis. Zavedením projektu sa odstráni na živnostenských registroch miestna príslušnosť, zníži administratívna záťaž, a živnostníci budú dostávať aj notifikácie o konaní na živnostenských úradoch.
 
Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR – (6 857 247 eur) – Projekt pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému pre dochádzku žiakov základných a stredných škôl i overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie. Projekt chce optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb z oblasti základných, stredných a vysokých škôl.  V rámci projektu sa zelektronizuje viacero procesov, napríklad žiadosti o pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania.
 
Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt – (8 090 217  eur)Tento projekt z dielne Ministerstva hospodárstva SR umožní podnikateľom podľa zamerania ich podnikania zistiť, ktoré zákony, vykonávacie vyhlášky či nariadenia EÚ sa ich týkajú a ktoré konkrétne povinnosti vyplývajúce z viac než 730 slovenských zákonov majú splniť.
 
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory – (4 232 243 eur) Projekt z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza do prostredia verejnej správy IT nástroje na podporu riadiacich a podporných procesov známe z veľkých komerčných organizácií, ako sú banky a telekomunikační operátori. Zmyslom projektu je lepšie riadenie financií a úloh úradu, ktorý zodpovedá za riadenie projektov informatizácie spoločnosti spolufinancovaných z eurofondov. Benefitom bude zlepšenie riadenia, ktoré sa prejaví v efektívnom projektovom riadení a rýchlejšom dodávaní výsledkov, a čo je najdôležitejšie, zvýšia sa priame prínosy informatizácie na každodenný život občanov.
Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov – (3 548 634 eur). Úspešná realizácia projektu pomôže zamestnancom verejnej správy jednoduchšie zverejňovať otvorené údaje verejnej správy. Pre používateľov otvorených údajov vytvorí projekt user friendly a súčasne vytvorí podmienky pre zvýšenie dôveryhodnosti používaných údajov. Podľa analýzy Európskej komisie predstavuje hodnota dátovej ekonomiky v podmienkach SR ročne hodnotu 250 mil. Eur. Národný projekt predkladá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a nadväzuje na ukončený projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky a otvorená vláda (eDemokracia).
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.
 
 
Skočiť na hlavné menu