Budovanie eGovernmentu podporí ďalších 6 projektov


Dátum: 21.02.2019

Obrázok k aktualite Budovanie eGovernmentu podporí ďalších 6 projektov
Menej času stráveného na úradoch, adresnejšie nahlasovanie podnetov a jednoznačné certifikáty o digitálnych zručnostiach, aj to sú prínosy projektov, ktoré na dnešnom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Ten vedie Úrad podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).
 
 „Na prvom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku pokračujeme v zabehnutej línii a dávame zelenú projektom, ktorých cieľom je elektronizácia a zjednodušovanie procesov vo verejnej správe, znižovanie byrokracie, a ktoré budú mať jasné prínosy a pocítia ich najmä občania a podnikatelia, uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.
 
Členovia Riadiaceho výboru OP II – PO 7 dnes schválili tieto projekty:
 
Centrálna API Manažment Platforma (7 467 922,82 €) – Projekt predložil ÚPVII a jeho hlavným cieľom je otvoriť služby štátu tretím stranám a zvýšiť počet komunikačných kanálov v rámci ich poskytovania. Na platforme budú môcť vyvíjať a ponúkať vlastné aplikácie na poskytovanie elektronických služieb štátu aj záujemcovia z komerčného sektora. To uľahčí budovanie nových, lepších a inovatívnych služieb pre občanov a podnikateľov za účasti súkromného sektora, čo je jedným z dôležitých predpokladov úspešnej digitálnej transformácie. Do roku 2022 sa predpokladá publikovanie až 50 elektronických služieb cez otvorené aplikačné rozhranie.
 
Digitálny ekosystém inklúzie  (8 441 935,48 €) – Zmyslom projektu (taktiež z dielne ÚPVII) je vytvorenie jednotného systému pre hodnotenie a certifikáciu digitálnych zručností. Cieľovou skupinou sú ľudia nad 15 rokov a znevýhodnení občania, ako napríklad seniori, občania s nízkym vzdelaním alebo neaktívni na trhu práce.  Digitálny Ekosystém Inklúzie bude vyhodnocovať úroveň digitálnych kompetencií občanov. V súčasnosti existuje široká ponuka certifikátov pre overenie jednotlivých zručností, ale žiadny, ktorý by komplexne určil všeobecné úrovne digitálnychkompetencií. Vďaka realizácii projektu budú zamestnávatelia schopní presne definovať, aké
digitálne zručnosti požadujú od svojich zamestnancov. Partnermi projektu sú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tí budú zabezpečovať samotnú certifikáciu.  
 
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie  (8 733 367 €) – Projekt pripravila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému Komplexný systém environmentálneho dohľadu, ktorý bude pokrývať kľúčové procesy, ako sú inšpekčná, povoľovacia a sankčná činnosť, vrátane online zberu údajov a integrácie na Centrálnu správu referenčných údajov. Vďaka mobilnej aplikácii, prostredníctvom ktorej bude možné súbežne zaslať fotodokumentáciu, časovú známku a GPS súradnice, sa nielen uľahčí podávanie podnetov, ale aj zefektívni analýza podnetov a počet výjazdov na miesto. Prínosom bude najmä skrátenie času, zvýšenie počtu kontrol a rozšírenie možností informovania verejnosti, čo prispeje k prevencii a predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. 
 
Pamiatkový informačný systém (PAMIS) (12 497 915 €) – Elektronizácia procesov Pamiatkového úradu zavedie plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi úradom a jeho krajskými pobočkami. Prostredníctvom projektu sa plánuje skrátenie dĺžky procesov a zlepšenie informovanosti o správe a ochrane pamiatkového fondu. Digitalizácia dát prinesie aj zníženie administratívnej záťaže pracovníkov úradu, ale najmä občanov a podnikateľov pri vybavovaní agendy súvisiacej s pamiatkovým fondom. 
 
Systém verejného obstarávania  (19 750 824eur)Verejné obstarávanie je na Slovensku riešené elektronicky už viac ako 10 rokov. Cieľom nového systému je podpora elektronizácie všetkých fáz verejného obstarávania, konsolidácia dát a služieb a hlavne odstránenie „papierového sveta“ vo verejnom obstarávaní. Projekt ráta aj so skrátením procesov a znížením počtu prerušených konaní (napr. kvôli nedoručeným dokumentom). Znížením administratívnej a byrokratickej záťaže a zjednodušením postupov bude možné do praxe zaviesť princíp Jedenkrát a dosť. 
 
Register zbraní a streliva (7 248 114 eur)Úspešnou realizáciou projektu z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorý plánuje kompletne zelektronizovať procesy a skonsolidovať  dáta na úseku Zbraní a streliva, sa zabezpečí zrušenie miestnej príslušnosti, zlepšenie kvality informácií a úspory času pri vybavovaní agendy. Občania budú môcť svoje požiadavky vyriešiť prostredníctvom elektronickej služby alebo osobnou návštevou ktoréhokoľvek policajného útvaru. Výnimkou budú len prípady, ktoré vyžadujú fyzické predloženie zbrane. Časová úspora vznikne na strane občanov, ale aj na strane úradníkov.
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.
 
Skočiť na hlavné menu