Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom


Dátum: 11.12.2019

Obrázok k aktualite  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom

Názov:  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom
ikt
 Kód projektu: 302021K210

Krátky popis: ZŠ v súčasnosti navštevuje  231 žiakov rozdelených do 13 tried. Počet žiakov na prvom stupni je 114, na druhom stupni 117. Prevažná väčšina žiakov sú z Moravian nad Váhom a spádových obcí Ducové a Hubina, niekoľko žiakov dochádza z Piešťan, Lúky a Modrovej. Školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci so ŠVVP (11), ktorí potrebujú individuálny prístup zo strany pedagógov rešpektujúc ich špecifické potreby. Žiaci so závažnejšími problémami môžu byť integrovaní do bežných tried, pričom majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.
 ikt1
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy podporujúceho rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Stanovené ciele sa dosiahnu obstaraním vybavenia pre jazykovú, biologickú, polytechnickú a IKT učebňu, resp. stavebno-technickými úpravami, ktoré súvisia s vytvorením vhodných priestorov pre potreby 4 odborných učební v existujúcich priestoroch ZŠ. 

Hlavné aktivity projektu:
  1. Nákup vybavenia jazykovej učebne,
  2. Nákup vybavenia biologickej učebne,
  3. Nákup vybavenia polytechnickej učebne,
  4. Nákup vybavenia IKT učebne,
  5. Stavebno-technické úpravy.
Situácia po realizácii projektu: Vďaka projektu bude ZŠ v Moravanoch nad Váhom disponovať lepšími technickými možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, nakoľko odborné učebne umožnia využitie moderných vyučovacích metód k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, a tým sa zlepšia podmienky pre kvalitnejšie vzdelávanie ako aj  výsledky v národných, resp. medzinárodných meraniach dosiahnutých vedomostí. Žiaci budú mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu priamo v mieste svojho bydliska, čo vytvára predpoklady pre dlhodobý rast a konkurencieschopnosť obce.
 ikt2
Prijímateľ:  Obec Moravany nad Váhom
Celkové oprávnené náklady projektu: 162 990,56 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 154 841,03 €
Vlastné zdroje:  8 149,53 €
 
 
Operačný program: IROP

Doba realizácie projektu:   
Začiatok realizácie aktivít projektu:         júl 2019
 končenie realizácie aktivít projektu:    október 2019
 
Skočiť na hlavné menu