Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ


Dátum: 10.09.2020

Obrázok k aktualite Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ
Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 
EÚ a jej členské štáty nesú spoločnú zodpovednosť za ochranu finančných záujmov Únie a boj proti podvodom. Orgány členských štátov riadia približne 74% výdavkov EÚ a vyberajú tradičné vlastné zdroje EÚ. Komisia dohliada na obe tieto oblasti, stanovuje normy a overuje ich dodržiavanie.
 
Správa PIF informuje, že v roku 2019 bolo podniknutých niekoľko dôležitých krokov na ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi. Nakoľko Európska únia sa pripravuje vyčleniť bezprecedentnú sumu na riešenie koronavírusovej krízy a jej následkov, pozitívne výsledky dosiahnuté v posledných rokoch poskytujú pevný základ na riešenie budúcich výziev pre európske a vnútroštátne orgány v boji proti podvodom.
 
Zaznamenané podvody a súvisiace finančné sumy poklesli v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Bolo hlásených 939 podvodných nezrovnalostí, s finančnou hodnotou zhruba menšou o polovicu v porovnaní s rokom 2018, čo potvrdzuje celkový klesajúci trend za posledných päť rokov. Zistené nepodvodné nezrovnalosti zostali čo do počtu stabilné, ale ich suma poklesla o 8% v porovnaní s rokom 2018.
 
Podľa správy členské štáty pokračovali vo svojom úsilí o posilnenie svojich vnútroštátnych systémov a postupov zameraných na prevenciu a odhaľovanie, ale aj na opatrenia na zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii a konfliktu záujmov. Inštitúcie EÚ pokračovali v boji proti podvodom, ktoré sa týkajú príjmov aj výdavkov EÚ, a to aj prostredníctvom vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a v zlepšovaní nástrojov a politík na ochranu peňazí daňových poplatníkov EÚ.

Medzi najdôležitejšie dosiahnuté výsledky v roku 2019 patria:
  • transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva („PIF smernica“) ;
  • prijatie Smernice o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie („Smernica o whistleblowingu“);
  • prijatie novej Stratégie Komisie proti podvodom;
  • vymenovanie pani Laury Codruțe Kövesi za hlavnú európsku prokurátorku.
Na vnútroštátnej úrovni členské štáty prijali širokú škálu opatrení na zlepšenie svojich schopností pri predchádzaní a odhaľovaní podvodov. Väčšina oznámených opatrení sa zameriava na oblasť  riadenia a kontroly finančných prostriedkov EÚ.
 
Nakoľko koronavírusová kríza si vyžiada v nasledujúcich rokoch vyššie nároky na financovanie, najmä do oblasti zdravotníctva, správa PIF obsahuje aj analýzu nezrovnalostí v oblasti „investícií do zdravotníckej infraštruktúry“.
 
V závere PIF správy sa uvádza, že Komisia zintenzívni svoju prácu v oblasti predchádzania podvodom s cieľom zabezpečiť, aby bola financiám EÚ naďalej poskytovaná najvyššia možná úroveň ochrany pred podvodníkmi, ktorí sa môžu pokúsiť využiť súčasnú situáciu.
Správa PIF tiež odporúča, aby členské štáty naďalej venovali pozornosť rizikám zdôrazneným v správe PIF.
 
Správa PIF sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na stránke OLAF-u v časti „O nás – Správy“:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
 
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 24/2020 zo dňa 03. septembra 2020: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

Skočiť na hlavné menu