BIG SK-AT


Dátum: 15.07.2021

Obrázok k aktualite BIG SK-AT
Názov: BIG SK-AT

BIG SK-AT_vítanie jari
Krátky popis: Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT a posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov – to je projekt BIG SKAT. Oblasť, ktorá je v dosahu projektu (Viedeň, pohraničie-Slovensko, Dolné Rakúsko a Burgenland) sa vyznačuje jazykovou a kultúrnou rôznorodosťou. Z tohto dôvodu sa v tomto regióne pripisuje veľký význam viacjazyčnému vzdelávaniu, predovšetkým v zmysle obojstranného osvojovania si jazyka susedov, ale aj viacjazyčnosti ako takej, a získavaniu interkultúrnych skúseností. Rozvoj týchto kompetencií od útleho detstva otvára dospievajúcim nové budúce možnosti ohľadom vzdelávania, pracovných príležitostí a trávenia voľného času. Hlavným cieľom projektu bolo preto zvýšenie kvality pedagogickej práce v oblasti viacjazyčného vzdelávania. K dosiahnutiu tohto cieľa výrazne prispelo vytvorenie a následné overovanie nových didaktických konceptov a materiálov pre školy a škôlky, v ktorých centrálnou črtou sú vzájomne prepojené cezhraničné obsahy a spoločný návrh konceptu pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Spoločný didakticko-metodický koncept bol vytvorený v spolupráci s pedagógmi a predovšetkým odborníkmi, ktorí sa venujú kontinuálnemu vzdelávaniu s dôrazom na zážitkovú pedagogiku. Hlavný dôraz sa kládol na plynulý prechod medzi škôlkou a školou, ako aj na rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií. Prostredníctvom cieleného ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, a zavedenia didakticko-metodického konceptu do ped. praxe, dôjde k trvalému ukotveniu konceptu integrovaného jazykového vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Získavanie interkultúrnych skúseností je podporované cezhraničnými aktivitami s deťmi, žiakmi a pedagógmi. Prostredníctvom zapojenia rodičov, samospráv ako aj pedagogických stredných a vysokých škôl do projektových aktivít by mala byť zabezpečená trvalá udržateľnosť projektu do budúcnosti. Výsledným produktom projektu je prakticky overený vzdelávací program na podporu kontinuálneho jazykového vzdelávania so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorý v rámci celého projektového územia ako aj mimo neho. Aby sa zabezpečil prístup k metodike a všetkým materiálom, sú všetky tieto informácie k dispozícii na internetovej vedomostnej platforme.

Prijímateľ:  Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten, Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Land Burgenland, Mesto Senica, Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie, Obec Záhorská Ves, Wiener Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
BIG SKAT_medzinarodna olympiada
Celkové oprávnené náklady projektu: 4 273 354, 07 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 3 632 350, 96 ERU (EFRR) a 156 377, 16 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 484 625, 95 EUR
Operačný program:  INTERREG V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: marec 2017 – marec 2020

Skočiť na hlavné menu