Betónka je minulosťou. Cesta z Príboviec do Turčianskych Teplíc je vďaka eurofondom zmodernizovaná


Dátum: 17.06.2019

Obrázok k aktualite Betónka je minulosťou. Cesta z Príboviec do Turčianskych Teplíc je vďaka eurofondom zmodernizovaná


Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek dnes slávnostne prestrihol pásku na zmodernizovanej ceste I/65 medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. Pätnásťkilometrový cestný úsek, ktorý bol pôvodne nevyhovujúcou betónovou cestou, renovovali stavbári za obmedzenej prevádzky dva roky z eurofondov.   
Pribovce
„Táto cesta patrí medzi dôležité európske koridory a jej nevyhovujúci stav trápil obyvateľov roky. S prispením Európskej únie sme z nej spravili modernú a bezpečnú cestu. Projekty tohto druhu sú pre naše regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú kostrou dopravnej siete Slovenska,“ povedal minister A. Érsek pri slávnostnom uvedení úseku do prevádzky spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest a zhotoviteľa.
pribovce_turcianske_teplice
Stará cesta v uvedenom úseku mala vysoký stupeň poškodenia. Cementobetónový povrch bol v značnej miere deformovaný a poškodený. Cesta I/65 v tomto úseku bola dlhodobo v neúnosnom stave z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky,  nadmerného hluku v krajine i kolíznych situácii. Zhotoviteľ využil povolený postup recyklácie stavebného odpadu, ktorý v značnej miere znížil náklady stavby. Celková obnova úseku v sebe zahŕňala aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov. Cena modernizácie bola 24,6 miliónov eur.

Modernizácie ciest I. triedy
Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 370 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne Horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja.

Monitorovací výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Členovia Monitorovacieho výboru (MV) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorý dnes a zajtra rokuje v Martine, si tiež prezreli projekt zmodernizovanej cesty v Príbovciach, keďže bol financovaný z tohto operačného programu. Predstavitelia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OPII, informovali členov a pozorovateľov MV o pokroku v implementácii jednak operačného programu ako celku, ale tiež o pokroku v príprave a implementácii projektov v oblasti železničnej, cestnej a vodnej dopravy a informačnej spoločnosti. Členovia Monitorovacieho výboru schválili Výročnú správu o vykonávaní OPII za rok 2018, hodnotiace kritériá pre dopytovo-orientované informačné projekty  a revíziu operačného programu. Cieľom revízie OPII je rozšíriť možnosti čerpania a urýchliť tempo implementácie projektov. Operačný program Integrovaná infraštruktúra tak bude pripravený na čerpanie prostriedkov, ktoré budú prerozdelené z iných operačných programov.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc
 
Skočiť na hlavné menu