Bešeňová si vďaka novému zbernému dvoru chráni svoje minerálne pramene


Dátum: 03.10.2018

Obrázok k aktualite Bešeňová si vďaka novému zbernému dvoru chráni svoje minerálne pramene
Moderný akvapark v obci Bešeňová láka už niekoľko rokov nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Počas roka sa ich v priestoroch s liečivými minerálnymi prameňmi vystrieda niekoľko stoviek. O to nástojčivejšie bolo potrebné vyriešiť aj problematiku odpadu tak, aby sa neznečisťovalo životné prostredie.
Žijeme turizmom, a tak je otázka odpadov pre nás veľmi dôležitá. Všetko sa teraz môže odviezť na zberný dvor a ja verím, že to prispeje k čistejšej dedine,“ hovorí o projekte starosta Martin Baran.
besen1
Zdroj: www.obecbesenova.sk
 
Projekt s názvom: Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová bol úspešný – z prostriedkov Kohézneho fondu sa postavil  nový zberný dvor s prislúchajúcim technologickým a strojovým vybavením. Obyvatelia obce teraz jednoducho a komfortne odovzdávajú vyseparované zložky  - napr. biologický odpad zo záhrad, parkov, drobný stavebný odpad, kamenivo, jedlé oleje či šatstvo  - aj vo väčšom množstve.
besen2
Zdroj: www.obecbesenova.sk
 
Zberný dvor, v ktorom stoja pevné aj prenosné kontajnery, traktor, traktorový čelný nakladač, drvič odpadov – štiepkovač, traktorová vlečka, ale aj zázemie pre zamestnancov s toaletami, je otvorený šesť dní v týždni.  Obec má v pláne zvýšiť kapacitu triedenia komunálneho odpadu v objeme takmer 153 ton za rok.
besen3
Zdroj: www.sazp.sk

Zriadenie zberného dvora je teda  zamerané na zhromažďovanie komunálnych odpadov hlavne z dôvodu efektívneho nakladania s týmito odpadmi a s cieľom znížiť prepravné náklady na transport odpadov na konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie a umožniť občanom bezplatný odber odpadov získavaných v rámci systému triedeného zberu obce pred ich ďalším zhodnotením alebo ekologickým zneškodnením.

Prijímateľ:  obec Bešeňová
Celkové oprávnené náklady projektu:  329 218, 85 eur
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:  312 757,31 eur
Spolufinancovanie: 16 460,64 eur
Operačný program:   Kvalita životného prostredia
Doba realizácie projektu: 01/2017 – 08/2017
 
 
Skočiť na hlavné menu