Bardejov zrekonštruuje zberný dvor a začína so zberom kuchynského odpadu


Dátum: 02.06.2021

Obrázok k aktualite   Bardejov  zrekonštruuje zberný dvor a začína so zberom kuchynského odpadu
Rozšírenie zberného dvora, ako aj zakúpenie nových strojov je cieľom projektu, na ktorý mesto Bardejov získalo viac ako 706.000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rovnako sa v meste začína so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) v individuálnej bytovej zástavbe. TASR o tom informoval hovorca mesta Štefan Hij.

"Realizácia projektu má zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj podporiť predchádzanie vzniku odpadov. Rozšíri sa existujúci zberný dvor, dostane nové spevnené pokrytie, ktoré by malo zjednodušiť manipuláciu a celý areál akoby 'zokruhovať'. Pribudne aj prístrešok na umiestnenie siedmich veľkoobjemových kontajnerov, nádrže na splaškovú a zrážkovú vodu a celý priestor sa podstatne rozšíri," povedal Hij.

Súčasťou projektu, ktorého realizácia je dva roky, je podľa jeho slov aj dodanie strojového vybavenia. „Okrem veľkoobjemových kontajnerov aj čelného nakladača a drvičky veľkoobjemového odpadu, čo takisto bude mať dosah na efektivitu zneškodňovania,“ vysvetlil Hij.

Celkové predpokladané náklady boli vyčíslené na sumu 716.573,78 eura. Mestu bola schválená dotácia v sume viac ako  706.000 eur. Zvyšok dofinancuje samospráva z vlastných zdrojov.

Mesto zároveň zavádza od 1. júla zber BRKO v individuálnej bytovej zástavbe. "Na jeho zber sa použijú už existujúce nádoby na BIO odpad, to znamená bude to spoločný zber BIO a BRKO do jednej nádoby,“ povedal Hij.

Všetky potrebné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane kompletného triedeného zberu sú uvedené v manuáli, ktorý je zverejnený na webstránke mesta www.bardejov.sk.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu